МВР

ОД Бургас

 

 

Предоставяне на административни услуги

 

   За да бъде издаден необходимият документ, заинтересованото лице подава искане по образец.

   За извършената услуга се заплаща такса по Раздел VІ чл. 31 на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (обн. в ДВ, бр. 27 от 1998 г.) или минимална такса в размер на 20 лв. за всяко искане (съгл. чл. 31, ал.7 - по сметката на РДПБЗН – Бургас), за издаване на удостоверения за възникнали произшествия се заплаща държавна такса 2,50 лв. (съгласно чл. 31д, т. 1 на Тарифа № 4), като вносната бележка се прилага към депозираното ИСКАНЕ.

Сметка на РДПБЗН-Бургас:

                                               УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Бургас

                                               IBAN: BG54UNCR76303100114321

                                               BIC: UNCRBGSF

                                               Булстат: 129010723

 

   В РДПБЗН - Бургас, Първа РСПБЗН - Бургас, Втора РСПБЗН - Бургас и РСПБЗН - Несебър има ПОС-терминал за плащане на таксите по Тарифа № 4.

  Всички копия на прилаганите документи да се подават заверени с подпис  за вярност.


Център за административно обслужване

РДПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 37 Б

e_mail: [email protected]

Работно време на Центъра за административно обслужване:

от 08:30 часа до 17:30 часа

телефон за контакт: 056/856226

 

Първа РСПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „ Александър Велики” № 37 Б

e_mail: [email protected]

Работно време на Центъра за административно обслужване:

от 08:30 часа до 17:30 часа

телефон за контакт: 056/856620

 

Втора РСПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „ Александър Велики” № 37 Б

e_mail: rspbzn_burgas-02@mvr.bg;                                                                         

Работно време на Центъра за административно обслужване:

от 08:30 часа до 17:30 часа

телефон за контакт: 056/856177


РСПБЗН - Айтос

8500 гр. Айтос, ул. „Славянска”, № 13 А

e_mail: rspbzn_aitos@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0558/22310


РСПБЗН - Карнобат

8400 гр. Карнобат, ул. „Софроний Врачански”, № 1

e_mail: rspbzn_karnobat@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0559/22546


РСПБЗН - Поморие

8201 гр. Поморие, ул. „Княз Борис I”, № 169

e_mail: rspbzn_pomorie@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0596/32025


РСПБЗН - Несебър

8230 гр. Несебър, кв. „Камелия”, № 128

e_mail: rspbzn_nesebar@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0554/24018


РСПБЗН - Средец

8300 гр. Средец, ул. „Васил Коларов”, № 123

e_mail: rspbzn_sredec@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 05551/3553


РСПБЗН - Приморско

8390 гр. Приморско, ул. „Съединение”, № 5А

e_mail: rspbzn_primorsko@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0550/32734


РСПБЗН - Царево

8260 гр. Царево, ул. „Ел. подстанция”, № 2

e_mail: rspbzn_carevo@mvr.bg;                                                                 

телефон за контакт: 0590/54102Харта на клиента на МВР.

Приложение към Харта на клиента - РДПБЗН - Бургас


Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в Министерството на вътрешните работи.


Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН/РСПБЗН
  - 449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
  - 987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност
  - 988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
  - 1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация
  - 1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
  - 1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН
  - 2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт
  - 3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Administrative services

АНКЕТНА КАРТА

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Бургас през 2019 година

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ