МВР

ОД Бургас

 

 

Предоставяне на административни услуги

 

   За да бъде издаден необходимият документ, заинтересованото лице подава искане по образец.

   За извършената услуга се заплаща такса по Раздел VІ чл. 31 на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (обн. в ДВ, бр. 27 от 1998 г.) или минимална такса в размер на 20 лв. за всяко искане (съгл. чл. 31, ал.7 - по сметката на РДПБЗН – Бургас), за издаване на удостоверения за възникнали произшествия се заплаща държавна такса 2,50 лв. (съгласно чл. 31д, т. 1 на Тарифа № 4), като вносната бележка се прилага към депозираното ИСКАНЕ.

Сметка на РДПБЗН-Бургас:

                                               УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Бургас

                                               IBAN: BG54UNCR76303100114321

                                               BIC: UNCRBGSF

                                               Булстат: 129010723

 

   В РДПБЗН-Бургас, Първа РСПБЗН-Бургас и Втора РСПБЗН-Бургас има ПОС-терминал за плащане на таксите по Тарифа № 4.

  Всички копия на прилаганите документи да се подават заверени с подпис  за вярност.

uslugi

pravila_adm.obslujvane RDPBZN-Burgas

организация на дейността при получаване на заявл. за достъп до общ.информация 

zajavlenie_достъп до общ. информацияdoc
ceni-достъп до обществена информация
harta 8121з-365
pravila-административно обслужване в ГДПБЗН
anketna-karta
Tarifa№4
Образец-Искане
Образец-Заявление търговци ПАБ
Услуги 
uslugi-english
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ