МВР

ОД Бургас

 

 

Предоставяне на административни услуги

 

   За да бъде издаден необходимият документ, заинтересованото лице подава искане по образец.

   За извършената услуга се заплаща такса по Раздел VІ чл. 31 на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси (обн. в ДВ, бр. 27 от 1998 г.) или минимална такса в размер на 20 лв. за всяко искане (съгл. чл. 31, ал.7 - по сметката на РДПБЗН – Бургас), за издаване на удостоверения за възникнали произшествия се заплаща държавна такса 2,50 лв. (съгласно чл. 31д, т. 1 на Тарифа № 4), като вносната бележка се прилага към депозираното ИСКАНЕ.

Сметка на РДПБЗН-Бургас:

                                               УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Бургас

                                               IBAN: BG54UNCR76303100114321

                                               BIC: UNCRBGSF

                                               Булстат: 129010723

 

   В РДПБЗН - Бургас, Първа РСПБЗН - Бургас, Втора РСПБЗН - Бургас и РСПБЗН - Несебър има ПОС-терминал за плащане на таксите по Тарифа № 4.

  Всички копия на прилаганите документи да се подават заверени с подпис  за вярност.

РДПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 37 Б

e_mail: [email protected]

 

Работно време на звеното за административно обслужване:

от 08:30 часа до 12:00 часа и 13:00 часа и 17:30 часа

телефон за контакт: 056/856226

 

Първа РСПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „ Александър Велики” № 37 Б

e_mail: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване:

от 08:30 часа до 12:00 часа и 13:00 часа и 17:30 часа

телефон за контакт: 056/856620

 

Втора РСПБЗН-Бургас

8000 гр. Бургас, ул. „ Александър Велики” № 37 Б

e_mail: rspbzn_burgas-02@mvr.bg;                                                                         

 

Работно време на звеното за административно обслужване:

от 08:30 часа до 12:00 часа и 13:00 часа и 17:30 часа

телефон за контакт:056/856177;

Харта на клиента на МВР

Administrative services

АНКЕТНА КАРТА

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Образец-Искане

Образец-Заявление търговци ПАБ