МВР

ОД Бургас

 

Сектор "Пътна полиция"/Traffic Police Sector

Адрес: гр. Бургас , ул. "Янко Комитов" №34

тел.: 056/856298 - Регистрация на пътни превозни средства
         056/856245 - Административно-наказателна дейност
         056/856288 - Подаване и получаване на докумети за свидетелство за управление на МПС

e-mail address: [email protected]

Началник: главен инспектор Пламен Николов

Приемен ден : сряда от 09:00 до 12:00 часа


ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР 
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 


Административни услуги - Пътна полиция

 
Регистрация на превозни средства

Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви иили цифри по избор на клиента
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство
Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство

Услуги за водачи

Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Издаване на контролен талон Водач на моторно превозно средство без наказания
Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, с българско
Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Други услуги

Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Administrative Services - Traffic Police

 
Providing a third registration plate_ep
Issuing of duplicate of driving license control coupon_fixed
Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants_fixed
Termination of vehicle registration upon written application of owner_fixed
Issuing of driving license_fixed
Recovery of vehicle identification number_fixed
Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration_fixed
Issuing of international driving license_fixed
Issuing of duplicate of driving license_fixed
Initial Registration of vehicle_fixed
Issuing of summarized references about the number of vehicles_fixed
Issuing of transit registration number of vehicle_fixed
Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed
Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity_fixed_ep
Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep
Mounting registration plates on another MoI territory
Preparing written statements on projects related to road traffic organization_fixed_ep
Coordination of permit for transport of oversized cargo_fixed_ep
Authorization to conduct additional training for drivers_fixed_ep
Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep
Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep
Change in the registration_fixed_ep
Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep
Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep
Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep
Replacing a driving license_fixed_ep
Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed