МВР

ОД Бургас

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-Бургас, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите: 

     • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
     • адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
     • описание на исканата информация или документи;
     • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
• в деловодството на ОД МВР-Бургас
• чрез писмо на адрес: гр. Бургас, 8000, ул.”Христо Ботев” №46

Отговор на заявленията за достъп до информация:
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Заявление за достъп до обществена информация 


Вътрешни правила за организацията на работата в МВР по постъпили заявления по ЗДОИ


Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2018 г.

Публичен отчет ЗДОИ 2017

Отчет за 2014г.(doc)