МВР

ОД Бургас

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-Бургас, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите: 

     • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
     • адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
     • описание на исканата информация или документи;
     • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
• в деловодството на ОД МВР-Бургас
• чрез писмо на адрес: гр. Бургас, 8000, ул.”Христо Ботев” №46

Отговор на заявленията за достъп до информация:
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Заявление за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организацията на работата в МВР по постъпили заявления по ЗДОИ

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2020 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2019 г.


Заповед 251з-944/09.03.2021 г. за утвърждаване на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР - Бургас и Списък на категориите информация

Заповед 8121з-18/08.01.2021 г. за утвърждаване на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет сферата на дейност на МВР и Списък на категорите информация.

Заповед 251з-1505/14.04.2020 г. за утвърждаване на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР - Бургас и Списък на категориите информация

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет сферата на дейност на МВР през 2019 г. съгласно изискванията на чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2018 г.

Публичен отчет ЗДОИ 2017 г.

Отчет за 2014 г.(doc)