МВР

ОД Благоевград

 

 

Утвърдени със заповед № 1985з-734/24.04.2019 г.

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСУЖВАНЕ

В РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЛАГОЕВГРАД

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила  уреждат въпроси, свързани с предоставяне на административни услуги  в РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЛАГОЕВГРАД (РДПБЗН - Благоевград) и регулират взаимодействието между структурите при осъществяване на административното обслужване.

             (2) Правилата имат за цел да повишат качеството на административното обслужване и да улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация относно извършваните услуги.

            (3) Правилата се прилагат, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

 

            Чл. 2.(1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Наредбата за административно обслужване , приета с Постановление №246 на Министерски съвет от 2006 г. и в Административно процесуалния кодекс (АПК), както и при гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. любезно, вежливо, отзивчиво и коректно отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. качество на предоставяните услуги, съгласно утвърдената харта на клиента;
 7. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков или електронен път.

(2) Служителите, осъществяващи дейности по административното обслужване, спазват задължителни, общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване.

Чл. 3. В РДПБЗН - Благоевград периодично се изследва удовлетвореността на потребителите от административното обслужване чрез поставена кутия за мнения и коментари и предоставяне на анкетни карти, които са публикувани и на интернет страницата.

Чл. 4. Административните услуги, предоставяни от МВР, вписани в Регистъра на услугите чрез Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА), са публикувани в раздел „Административни услуги“ на интернет страницата на МВР: www.mvr.bg

 

 

Раздел II

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл. 5. (1) Организацията на дейността за административното обслужване в РДПБЗН-Благоевград се осъществява от ръководството на дирекцията съобразно функционалната компетентност.

(2) Ръководството в РДПБЗН-Благоевград отговаря за разпределението на дейностите и задачите по извършването на всяка конкретна дейност.

Чл.  6. Служителите, осъществяват дейности за административно обслужване, с оглед функционалната им компетентност, като:

 1. отговарят на запитванията и предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. разясняват изискванията на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, сигнала или предложението, съгласно установения в нормативните документи ред;
 3. проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
 4. приемат и регистрират заявления по Закона за достъп до обществена информация заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения, подадени по надлежния ред от физически и/или юридически лица;
 5. насочват по компетентност подадените заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения;
 6. предоставят информация за хода на работата по преписката;
 7. осъществяват връзка с други структури по повод осъществяване на административното обслужване;
 8. предоставят исканите документи по установения ред;

Чл. 7. (1)  Дейностите по приемане и регистриране на искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения на потребителите се извършват от служителите в звеното за административно обслужване и тези, които със  заповед са определени да осъществяват административно обслужване.

 1.  Административното обслужване на физическите и юридическите лица в РДПБЗН - Благоевград се организира и осъществява централизирано, от звеното за “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване”;
 2.  Работното време на администрацията е от понеделник до петък от 08.30 до 17.30 часа с непрекъсваем режим на работа. Административното обслужване се осъществява на административен адрес гр. Благоевград, ул. „Владо Черноземски“№3.
 3. В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебното помещение има потребители на административни услуги, работата в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” продължава, до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време;

 (2) Документите, които постъпват в РДПБЗН - Благоевград се регистрират административната система за документооборота, независимо от начина на тяхното подаване

(3) Приемането, регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи, се извършва в ИАД и АО по реда, утвърден с тези правила. Заявителят избира начина на подаване на документите на място (в зоната на административно обслужване) или чрез лицензиран пощенски оператор.

(4)  Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват със служителя в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” в РДПБЗН – Благоевград, а при възникнала необходимост и с други служители на дирекцията.

(5)  Всички документи (искания/заявления, както сигнали, жалби, предложения и др.), се подават в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” и след тяхното регистриране на гражданина се предоставя входящ номер.

(6)  В искането се попълва пълното име и адреса за кореспонденция на гражданина или организацията, които заявяват, искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща. Искането съдържа и други задължителни реквизити, ако такива са предвидени в нормативните актове. Не се образува производство по искане за административна услуга, заявено чрез пощенски оператор, към което не са посочени имената (лично, бащино и фамилно)и адресът на гражданина или наименованието на юридическото лице, заявител, искането, датата и подписът на заявителя.  

(7)  В случаите, когато заявителят на административна услуга желае да подаде искането устно, служител от в ИАД и АО изготвя протокол за устно заявена административна услуга (Приложение № 1), който се подписва от него и от заявителя. Протоколът се регистрира в деловодната система и входящият му номер се предоставя на заявителя.

(8) Протоколът за устно заявена административна услуга съдържа информация, съгласно реквизитите на бланката за съответната административна услуга. Предоставените от заявителя документи и материали, за извършване на административна услуга, се описват като приложение в протокола.

(9) При приемането на новопостъпил документ, същият се регистрира в АИС „Документооборот“ като на първата страница от него се поставя щемпел, в който се вписва входящ номер и дата на получаването му.

 (10) При приемане на заявление за извършване на административна услуга, служителят в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” предоставя на гражданите за попълване необходимите формуляри и образци, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите, когато това се налага.

 

(11)      При регистриране на входящи документи, служителите  в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” проверяват дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата.

(12) При установяване на нередност в документите, компетентната за административната услуга структура изготвя проект на писмо до заявителя за предоставяне в определен срок на допълнителни документи за извършване на услугата. Допълнителните документи се предоставят от заявителя с писмо, съдържащо входящия номер на искането и опис на приложените документи. Писмото се регистрира в АИСД. При непредоставяне в срок на документите производството се прекратява с акт на директора на РДПБЗН, подготвен от компетентната структура по исканата административна услуга.

(13)      Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица (след представяне на копие от нотариално заверено пълномощно).

(14) Документите се приемат в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване”. След резолиране от ръководството се разпределят за изпълнение на определените служители.

(15) Служителите от компетентното за услугата звено, определени със заповед:

а)    изчисляват дължимата такса за исканата административна услуга;

б)  при установяване на нередности по отношение на внесената такса се изготвя писмо по чл. 7 (12);

в) изискват информация от звеното за финансово осигуряване в сектор „Административен“ за внесената дължима сума преди предоставяне на издадените административни актове;

              г)  отразяват информацията за дължимата такса и за извършеното плащане в подаденото искане или заявление за издаване на административна услуга;

д)  при установяване на надвнесена сума за извършване на услугата заявителят се уведомява от звеното за административно обслужване за необходимостта да подаде искане за възстановяването на сумата с посочване на банкова сметка.

               Чл.8. Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга, се извършва от служителите в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” и служителите определени със заповед да осъществяват административно обслужване, освен в случаите, когато с нормативен акт не е определено друго при следните условия :   

(1)   Получаването на документи на място от РДПБЗН - Благоевград се оформя чрез посочване на име, фамилия и подпис на получателя, както и датата на получаване на първи екземпляр от изготвения документ.

(2)   Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице, подало документа, или от упълномощен представител (след предоставяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.

(3)   Получаването на документи може да стане на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

(4) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, документите се изпращат като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на изпълнителя (подателя).

 

Чл. 9. (1) Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РДПБЗН - Благоевград и съдейства на потребителите, съгласно изискванията на чл. 28 от АПК.

(2)     Информацията за административното обслужване се получава от:

 1. деловодството, телефон: 073/867576; 073/867206;
 2. информационно табло;
 3. интернет страницата на РДПБЗН-Благоевград (www.mvr.bg/blagoevgrad).

При изменения на нормативната уредба информацията за извършваните услуги се актуализира в 7-дневен срок.

Чл. 10. (1) Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на нормативните актове, дейностите и функциите на МВР, ГДПБЗН-МВР и РДПБЗН - Благоевград.

(2) Административната услуга се извършва в законоустановения срок от съответното звено на РДПБЗН - Благоевград, към което е насочено заявлението.

(3) В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, подготвя мотивиран отговор за това.

(4) При поискване, служителите в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” дават информация на гражданите за движението на преписките.

(5)     Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя.

Издаването на административния акт, създаден в резултат на извършена административна услуга, отказът за издаването му и прекратяването на производството се съобщава на заявителя в тридневен срок чрез устно уведомяване по телефона, удостоверено с подпис на служителя от деловодството върху екземпляра от акта за РДПБЗН или чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако са посочени. Ако заявителят не е намерен, информацията за това се прилага към съответната преписка.

(6)     Съобщаването от РДПБЗН по ел. поща или факс за документите по т.3 и т.5 се удостоверява със съответната разпечатка, приложена към преписката.

 

Чл.11.  Разглеждането на постъпилите заявления се извършва съгласно сроковете, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи, а когато в същия не са определени срокове – съгласно сроковете по АПК.

Чл.12.     Когато поисканата административна услуга не е от компетентност на РДПБЗН - Благоевград, заявлението и приложените към него документи в 7-дневен срок се препращат на компетентния орган, като за това се уведомява заявителя.

Чл.13.     Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, по сметка на  РДПБЗН-Благоевград: Банка ОББ – АД, клон Благоевград, IBAN BG54UBBS80023112505410; Булстат: 129010716 и по електронен път.

Чл.14.(1) Директорът на РДПБЗН - Благоевград приема предварително записали се граждани всеки вторник с приемно време от 14,00 часа до 17,00 часа.

(2) Записването за прием при директора на РДПБЗН – Благоевград се осъществява в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване”, или на телефони 073/867576 и 073/867206.

(3) По преценка на директора, както и в неотложни случаи, гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.

Чл.15. Организацията на работата с предложенията и сигналите се извършва в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и утвърдени от министъра на вътрешните работи правила.

Чл.16. Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и утвърдените от министъра вътрешни работи правила.

Чл.17. Обработването на личните данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

Чл.18. (1) Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронен път, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган – до 14 дни.

(2) Сроковете по ал.1 не се прилагат, когато има други нормативно определени срокове.

 

Раздел III

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Чл.19. Административното обслужване в РДПБЗН - Благоевград се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

 1. при изпълнение на служебните си задължения служителите в РДПБЗН - Благоевград носят отличителен знак с данни за имената, снимка, длъжността и звеното, към което принадлежи;
 2. служителите от РДПБЗН - Благоевград се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;
 3. в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане, за попълване на документи и за получаване на необходимата информация;
 4. времето за обработване на документи в “Информационно-аналитична дейност и административно обслужване” е не повече от 20 минути.

Чл.20. (1) В РДПБЗН - Благоевград се спазват изискванията на утвърдена Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи с рег.№ 8121з-365/04.04.2018 г.

(2) Хартата на клиента се поставя на достъпно и видно място в служебните помещения, в които се обслужват потребителите на административни услуги, на информационното табло и на интернет страницата.

 

Раздел IV

КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.21. (1)  Контрол по изпълнение на дейността за административното обслужване се осъществява от ръководството на РДПБЗН-Благоевград

(2) Контролът обхваща проверка за точното спазване на определените срокове, качеството на предоставените услуги, както и за спазване на задълженията по  чл.5

(3) Ръководството на РДПБЗН-Благоевград контролира движението на документите и вземат конкретни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им служители.

 

 

Раздел V

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

 

Чл.22. За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на РДПБЗН-Благоевград и потребителите се осъществява   измерване на  удовлетвореността чрез кутии за мнения и коментари, предоставяне на анкетни карти, благодарствени писма, интернет и анализ на предложенията на сигналите.

Чл.23. Данните по чл. 22 се използват при изготвянето на периодични анализи за съществуващото състояние на административното обслужване и предприемане на действия за подобряването му.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в РДПБЗН-Благоевград се издават на основание чл.1, ал.2 от Наредбата за административно обслужване, приета с Постановление №246 на Министерски съвет от 2006 г., съобразени с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията  и във връзка с МЗ №8121з-367/05.04.2018 г., относно утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Министерство на вътрешните работи  и заповед с рег.№ 1983з-197/16.04.2019 г. на директора на ГДПБЗН.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 7

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - БЛАГОЕВГРАД

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,……...................201..г., служителят …………....................................................... …………………………………………., на длъжност ..........................................................................

……………………………………в ....................................................:

На основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят ..........................................................................................................................................

с постоянен или настоящ адрес: гр./с...................................................................................................., ул. (ж.к.)…………….............................................................................................................................

………………………………, тел. …..................., факс .........................., електронна поща ................................................................

устно заяви искане за:………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заявителят прилага следните документи:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заявителят изрази желанието си, издаденият индивидуален административен акт да бъде получен да бъде получен:

 

- чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:……………………………..…………..
...……………………………………………………………………………………………..……, като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.            

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен/получен :

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка;
 • като международна препоръчана пощенска пратка;
 • лично от звеното за административно обслужване;
 • по електронен път на електронна поща;

 

 

Длъжностно лице: ....................................                  Заявител:.................................

   

 /име,фамилия,подпис/                                                              /име,фамилия,подпис/