МВР

ОД Благоевград

 

Конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Благоевград

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Благоевград

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-5794/13.04.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Благоевград, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.

23 апр 2021