МВР

ОД Благоевград

 

Видове административни услуги предоставени от РДПБЗН/РСПБЗН

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.