МВР

ОД Стара Загора

 

Група "Миграция"

 
Дейности, извършвани от група “Миграция”
при ОДМВР – Стара Загора
 

 

• Адресна регистрация на чужденци
- на частен адрес в срок до 5 дни в службата за административен контрол на чужденците или в районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождение.
- в хотел или обществено място за подслон

• Заверка на покана – декларация
-  покана – декларация от физическо лице – Приложение 3 към чл.16, ал.3   
- покана – декларация от физическо лице или юридическо лице, извършващо дейност по ТЗ, за бизнес пътуване на чужденец в Р.България – Приложение 4 към чл.16. ал.4
- покана – декларация от юридическо лице, регистрирано по закона за юридически лица с нестопанска цел - Приложение 5 към чл.16. ал.5
- покана – декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите - Приложение 6 към чл.16. ал.6

• Приема заявления за краткосрочно пребиваване на чужденци в Р.България

• Приема заявления за продължително пребиваване на чужденци в Р.България, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и документи в зависимост от основанието за пребиваване по чл.24, ал.1 от ЗЧРБ. Заявлението се подава лично, не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.

• Приема заявления за постоянно пребиваване на чужденци в Р.България и документи в зависимост от основанието за пребиваване по чл.25, ал.1 от ЗЧРБ. Заявлението се подава лично, не по-късно от три месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България

• Приема заявления за дългосрочно пребиваване на чужденци в Р.България. Заявлението се подава лично най-малко три месеца преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на територията на Р.България.

• Приема заявления за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства. Заявлението се подава в тримесечен срок от влизането им в страната.

• Приема заявления за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства. Удостоверение за постоянно пребиваване може да получи всяко лице, ако е пребивавал непрекъснато на територията на Р.България в продължение на 5 години.

• Обявяване на документи за самоличност на чужденци и граждани на ЕС за невалидни (изгубени/откраднати).

Услуги

За контакти