МВР

ОД Русе

 

Обща информация за възложителя

 

 Областна дирекция на МВР - РУСЕ е юридическо лице - основна структура на МВР по чл. 37, ал.1 от ЗМВР и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Административни данни за възложителя:

1. Наименование: Областна дирекция на МВР - Русе:

2. Пощенски адрес: гр. Русе, бул. “Ген.Скобелев” № 49, ЕИК 129009895

3. Лица за контакт: Христо Христов(началник сектор УССД)] Гергана Димитрова(главен юрисконсулт); Татяна Йорданова-Николова (главен юрисконсулт);

4. Телефон и факс: 082882455; 082/882470; 082/882471; факс 082/ 882202,

5. Електронна поща: [email protected]

6. Електронна страница в интернет: www.mvr.bg/ruse

7. Партида в Регистъра за обществени поръчки: 2945.

8. Адрес на профила на купувача:

www.mvr.bg/ruse/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки