МВР

ОД Русе

 

Важни телефони и контакти

Единен европейски номер за спешни повиквания - телефон:  112