МВР

ОД Русе

 

Административни услуги

 

logo_AO

 

 

Информация за предоставяне на административни услуги:

 

Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Русе

Адрес: 7000  гр. Русе,  бул. “Ген. Скобелев” № 49

Телефони:

Деловодство: 082-882226 ;

Звено за административни услуги: 082-882502

e-mail: [email protected]

Работно време на деловодството на РДПБЗН - Русе:

08:30 ч. до 17:00 ч.

 

Банкова сметка на РДПБЗН - Русе:

№ BG 79 UBBS 80023112509810 

в ОББ АД, клон Русе, с банков код /BIC/ UBBS BGSF

 

 

Видове административни услуги


№ по ред Наименование   на администра-тивната услуга № на услугата по Административен  регистър Правно  основание Срок за извършване Бланка за заявление (искане) Начин на подаване на доку-мента Форма за предоста-вяне на админи-стратив-ната    услуга

Такса за админи-стративната услуга

1. Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност 449 чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Искане На място Писмена - сертификат Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
2. Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност 987 чл. 125а, ал. 1, т. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.), във връзка с чл. 143 от ЗУТ (ДВ 1/2001 с изм. и доп.)  Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
3. Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация 1305 чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 1528 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  
Искане
На място Писмена - удостовери-телен документ Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
5.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

 

988 чл. 129, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление 

 

Допълнителна информация

На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
6. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 3000 чл. 132 от ЗМВР Съгласно  чл. 132,   ал. 4 от ЗМВР Уведомление  На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
7. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 1773 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
8. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт 2997 Чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.)Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен актТарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)

 

Използвани съкращения:

ПБЗН - Пожарната безопасност и защита на населението;

ЗМВР - Закон за Министерството на вътрешните работи;

ЗУТ - Закон за устройство на територията;

АПК - Административнопроцесуален кодекс;

ДВ - Държавен вестник

  

 

 

Заповед вътрешни правила и харта на клиента в МВР 

Вътрешни правила за административното обслужване в МВР 

Харта на клиента 

Приложение към Харта на клиента за РДПБЗН-Русе

Анкетна карта

INFORMATION on the provision of administrative services 

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация 

Заявление за достъп до обществена информация

Разходи при предоставяне на обществена информация