МВР

ОД Русе

 

Банкови сметки на ОДМВР-Русе

Областна дирекция на МВР гр. Русе, БУЛСТАТ 129009895 

Гр. Русе, бул. “Ген.Скобелев” № 49

1. Събира приходите по реда на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР, по договори за охрана със СОТ, за контролен талон към свидетелство за управление на МПС, глоби наложени в полза на МВР и други, с изключение на глобите по Закона за движение по пътищата и по Кодекса за застраховане - събирани по банкови сметки с други титуляри, по следната бюджетна транзитна сметка:

   IBAN № BG 67 UBBS 8002 3106 1121 00

   в ОББ АД клон гр. Русе с BIC № UBBS BG SF

 2. Във връзка с изпълнението на § 28, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност,  събираните таксисъгласно Тарифа № 4  за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси САМО за:

  • издаването на документи за самоличност;

  • пребиваване в Република България; 

  • управление на моторно превозно средство

постъпват по следната сметка:

   IBAN № BG  67 UBBS 8002 3106 1121 00 
   в ОББ АД клон гр. Русе с BIC № UBBS BG SF


 

3. Банковата сметка по която следва да се събират гаранциите за задържани лица по полицейски дознания е:

   IBAN № BG 51 UBBS 800 233 001 237 37


   в ОББ АД клон гр. Русе с BIC № UBBS BG SF

При възникнали съмнения относно правилността на използваната банкова сметка, информация може да получите на тел.: 082/ 882 480; 082/ 882 328; 082/ 882 347.

 

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление: 
Считано от 02 юли 2018 г. е открита сметка за плащане на глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

Към момента глобите по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и по сметката, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", както следва:  

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01
BIC код: BUIBBGSF

За електронен фиш серия "К":

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":

Считано от 01 август 2018 г. е открита нова сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в ОББ.

Към момента глобите по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, може да се плащат и по сметка: 

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00
BIC код: BUIBBGSF