МВР

ОД Разград

 

“Контрол на общоопасните средства”

logo                                              RU-RzKOS

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОДМВР – РАЗГРАД
ПО ДЕЙНОСТИ ЗА КОНТРОЛ НА ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА

• Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

• Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

• Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел;

• Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица;

• Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;

• Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

• Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

• Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел;

• Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещеста и пиротехнически изделия;

• Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия;

• Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел;

• Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица с нестопанска цел;

• Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица ;

• Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

• Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица;

• Издаване на дубликати на разрешения, документи и удостоверения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

• Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

• Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата;

• Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

• Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица;

• Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

• Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел;

• Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел;

• Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел;

• Приемане на уведомление за придобиване на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение;

• Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци;

• Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел;

• Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел;

• Приемане на уведомление за сключване или прекратяване на трудов договор между лице, получило лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и служител от неговия специализиран персонал;

• Приемане на уведомление за поемане или снемане от охрана на обект при извършване на частна охранителна дейност;

• Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища;

• Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие;

• Приемане на уведомление за транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Документите за достъп до дейности с огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се приемат при младшите полицейски инспектори по КОС в РУП по места.

Описание на услугите по КОС, съгласно изискванията на Приложение №3 към чл.16 от Наредбата за административното обслужване

Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services

Описание на услугите по ЧОД, съгласно Приложение № 3 към чл.16 от Наредбата за административно обслужване /БГ и EN/

Промени в Тарифа 4

Приемно време с граждани:

вторник, сряда и петък

сутрин от 9.00 - 12.00 часа

следобед от 13.00 - 17.00 часа 

Приемно време с граждани на инспектор по КОС в ОДМВР-Разград:

сряда от 14.00 - 16.00 часа

 

Контрол върху пиротехническите изделия с увеселителна цел

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО КОС