МВР

ОД Разград

 

Достъп до информация

 

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация, създадена или съхранявана в ОД МВР – Разград, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
- трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
- адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
- описание на исканата информация или документи;
- в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
- в деловодството на ОД МВР – Разград
- по електронна поща на адрес: [email protected]
- чрез писмо на адрес: гр. Разград, ул. “Кирил и Методий” № 8, ОД МВР – Разград

 

Заплащане на информацията:
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед № ЗМФ-1472 / 29.11.2011г. , като те не могат да надвишават материалните.

Отговор на заявления за достъп до информация:
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й, или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице)
За предоставянето или отказът за предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.


Годишен отчет по ЗДОИ за 2020 година

Годишен отчет по ЗДОИ за 2019 година

Годишен отчет по ЗДОИ за 2018 г.

Отчет по ЗДОИ за 2017 година 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване (.doc)

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ 2016 г. (.doc)

Отчет ДОИ 2015 година (.doc)

 

Заявление (.doc)

Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществена информация (.doc)