МВР

ОД Разград

 

Група "Миграция" в ОДМВР-Разград


 logo                                               Migracia

Група „Миграция” в ОДМВР-
РАЗГРАД

Адрес:
гр.Разград, ул. "Кирил и Методий" №8 (в сградата на ОДМВР-Разград, западен вход)

Телефони за контакти: 

Началник група "Миграция" - 084/622331 вътр.437 

Полицейски инспектор - 084/622331 вътр.436

Адресна регистрация на чужденци и покани - 084/622331 вътр.438

Пребиваване - информация, видове - 084/622331 вътр.439 

Работно време на гишетата:

сутрин от 08.30 до 12.00 часа и

следобед от 13.00 до 17.30 часа

Съобщения до граждани


Административни услуги, извършвани от група „Миграция” в ОДМВР-
РАЗГРАД

• 238 - Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци - 238 BG / 238 EN

• 253 - Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България - 253 BG / 253 EN

• 320 - Издаване на документ за пребиваване - разрешение за пребиваване на чужденци - 320 BG / 320 EN

• 679 - Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС - удостоверение за продължително или постоянно пребиваване - 679 BG / 679 EN

• 684 Извършване на адресна регистрация на чужди граждани - 684 BG / 684 EN

• 741 Предоставяне право за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон за чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта - 741 BG / 741 EN

• 864 Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец - 864 BG / 864 ЕN

• 870 Издаване на документ за пребиваване "Карта за пребиваване на  член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително пребиваващ член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване - 870 BG / 870 EN

• 877 Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България - 877 BG / 877 EN

• 1076 Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в Република България - 1076 BG / 1076 EN

• 1077 Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци - 1077 BG / 1077 EN

• 1323 Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец - 1323 BG / 1323 EN

• 1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство - 1324 BG / 1324 EN

• 1403 Издаване на документ за пребиваване "Карта за пребиваване на  член на семейството на гражданин на Съюза" на  постоянно пребиваващ член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване - 1403 BG

• 1544 Издаване на документ за пребиваване -  временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство - 1544 BG / 1544 EN

• 1551 Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член на семейство на граждани на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз - 1551 BG / 1551 EN

• 1781 Издаване разрешение за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по Закона за убежището и бежанците - 1781 BG / 1781 ENНормативна база:
- Закон за чужденците в Р.България;
- Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Р.България;
- Закон за влизането, пребиваването, напускането на Р.България на граждани на ЕС и техните семейства;
- Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим;
- Закон за българските лични документи;
- Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

 

Видовете образци на заявления и покани могат да бъдат разгледани и изтеглени на адрес:   http://migration.mvr.bg  в линк "Административни услуги"