МВР

ОД Разград

 

 logo

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” НА ОДМВР - РАЗГРАД

 

- 1537 Издаване на лични карти на български граждани;

БДС-1537-БГ      1537 EN

- 1074 Издаване на паспорт на български граждани;

БДС-1074-БГ     1074 EN

- 673 Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация

БДС-673-БГ        673 EN

- 2270 Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България

БДС-2270-БГ      2270 EN

 

Работно време и адрес на звената за административно обслужване:

БДС при ОДМВР-Разград                                           

адрес: гр.Разград, 7200
ул.“Кирил и Методий“ 8

Приема заявления за обикновена, бърза и експресна услуга за лични карти и паспорти 

Работно време:

от понеделник до петък

от 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

BDS-Rz 

 

БДС при РУ-Исперих                                                                                                        

адрес: гр.Исперих, 7400
ул.“Камчия“ № 2

Приема заявления за обикновена услуга за лични карти, паспорти и СУМПС 

 

Работно време:

от понеделник до петък

от 8.30 ч. до 17.30 ч.

 

 BDS-Ih 

  

БДС при РУ-Кубрат

адрес: гр.Кубрат, 7300
ул.“Цар Иван Асен" №6

Приема заявления за обикновена услуга за лични карти, паспорти и СУМПС 

 

Работно време:

от понеделник до петък

от 8.30 ч. до 17.30 ч.

BDS-Kt

 

БДС при РУ-Лозница

адрес: гр.Лозница, 7290
ул.“Васил Левски“ № 6

Приема заявления за обикновена услуга за лични карти, паспорти и СУМПС 

 

Работно време:

от понеделник до петък

от 8.30 ч. до 17.30 ч.

BDS-Lz 

 

Електронният адрес за въпроси, свързани с българските лични документи е : [email protected]

Телефон за информация: 084/ 622331/ 352

 

Какви документи за самоличност се издават на българските граждани?

 

1. На българските граждани се издават следните документи за самоличност:

 • лична карта 

   

 • паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност

   

 • свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство (СУМПС)*.

   

      * - СУМПС се издава след издаването на лична карта.

2. На българските граждани се издават и следните документи, заместващи паспорта:

   

 • временен паспорт за завръщане в Република България

   

 • граничен пропуск

   

 • временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

   

На каква възраст трябва да бъде издадена първата лична карта?

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Лицата, възстановили или придобили българско гражданство, са длъжни да поискат издаването на лична карта в срок до 30 дни след получаване на удостоверение за това.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок до 30 дни да поискат издаването на лична карта.

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. български гражданин, който не направи необходимото като законен представител за снабдяване с документ за самоличност на лицето, което представлява.

Таксите?

 

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга до 30 дни/лв./

Бърза услуга до 3 работни дни /лв./

Експресна услуга до 8 раб. часа /лв./

Издаване на първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Издаване на лична карта на лица от 18 до 58 г.(с валидност 10г.)

18

36

90

Издаване на лична карта на лица от 58 до 70 г.(безсрочна)

11

22

55

Издаване на лична карта на лица над 70г.

Без такса

Без такса

Без такса

Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

ПАСПОРТ

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между
14 и 58 г.

40

80

200

Издаване на паспорт на лица между
58 и 70 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Обикновена услуга до 30 дни /лв./

Бърза услуга до 10 работни дни /лв./

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

1

1

 

А, ако сме в чужбина?

Българските граждани, живеещи в чужбина, подават заявления за паспорт в дипломатическото или консулско представителство на съответната държава, в която пребивават. За постоянен адрес в заявлението се посочва адресът в населеното място в Република България, където лицето е вписано в регистрите за население (местожителството), а за настоящ адрес се посочва адресът в чужбина. Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер определен в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. При подаване на заявлението се представят удостоверителни документи по гражданското състояние на лицата, потвърждаващи данните в него. Приетите заявления с приложените към тях документи се изпращат с първата служебна поща чрез МВнР в Главна дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”  - Отдел "Български документи за самоличност ”, където паспортите се издават в срок до 90 дни. Издадените документи се изпращат чрез МВнР до съответното дипломатическо или консулско представителство, където става връчването им.

Административно-наказателни разпоредби по Закона за българските документи за самоличност

√  С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.
√  След смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
√  След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.

3. Може ли да се пътува в Европейския съюз с лични карти?

Да. Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.

4. Следва ли да се върне документ за самоличност с изтекъл срок на валидност?

Да. До три месеца след изтичане срока на валидност, всеки един документ за самоличност следва да се върне на органа, който го е издал. Българските документи за самоличност са собственост на държавата. В случай, че лице пожелае да задържи предишния си документ (паспорт или временен паспорт за завръщане в Р България), то следва да попълни молба до съответния началник на сектор/група “БДС” при СДП/ОДП или отдел „БДС” – ГД „ППООРП” – НС „П”. В същата посочва основанието за задържане на документа и декларира, че ще го предаде в тримесечен срок след отпадане на основанието за неговото ползване.

5. В какви случаи задължително се подменят документите за самоличност?

При промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да се снабди с нови документи за самоличност в срок до 30 дни.

При промяна на постоянния адрес личната карта трябва да се подмени в срок до 30 дни.