МВР

ОД Видин

 

СТРУКТУРА НА ОД МВР - ВИДИН

 

ОТДЕЛ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ” 
Отделът включва секторите “Противодействие на криминалната престъпност", “Противодействие на икономическата престъпност", “Научно-техническа лаборатория” и  “Оперативен анализ и полицейска статистика”. Тези звена пряко осъществяват дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследване на престъпления.

ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
Отделът включва секторите “Охрана на обществения ред и териториална полиция” и “Пътна полиция”. Тези звена осъществяват дейност по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуряване на безопасност и контрол на пътното движение, административни услуги за граждани (Контрол на общоопасните средства и Пътна полиция), и др.

ОТДЕЛ “РАЗСЛЕДВАНЕ”
Служителите от отдел “Разследване” осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновност на извършителите. Служителите от полицейското разследване са на пряко служебно и дисциплинарно подчинение на директора на ОДМВР - Видин, а по отношение на водените от тях разследвания са процесуално отговорни пред прокуратурата.

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВЕН“
Отделът включва секторите „Координация, административно - правно обслужване и човешки ресурси“ и „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“. Отговаря за цялостното административно обслужване, за  финансовото, кадровото и материално-техническото обезпечаване на дейността на ОДМВР - Видин.

СЕКТОР „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“
Сектор "Български документи за самоличност" в ОДМВР - Видин осъществява дейностите, свързани с издаване на български лични документи и контрол по тяхното ползване и съхраняване.

ГРУПА "МИГРАЦИЯ"
Група "Миграция" при ОДМВР - Видин е специализирано териториално звено на Дирекция “Миграция” - МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи на територията на областта, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ
Денонощно реагира на получените сигнали. Координира взаимодействието с другите национални и териториални служби на МВР и дежурни центрове на Регионална дирекция "ПБЗН", тел. 112, областна и общински администрации, Областно пътно управление и др.

РАЙОННИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪЦИ
На обслужваната от ОДМВР - Видин територия са структурирани три районни управления (РУ) – в градовете Видин, Белоградчик и Кула и участъци "Полиция" (УП) - във видинския кв.”Нов път”, гр.Брегово, селата Арчар и Ружинци.

ODMVR_VD

full_map_Vd