МВР

ОД Видин

 

Контрол на общоопасните средства

Полезна информация за гражданите, притежаващи оръжие

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:

 начин на придобиване;

 име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;

 основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;

 видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 Свидетелство за съдимост;

 Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

 Официален документ от орган на съдебната власт, удостоверяващ че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 Ксерокопие на лична карта и диплома за завършено минимум основно образование;

 ДЕКЛАРАЦИИ по образец на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 (Образец, чл.76, ал.4, т.2) и чл. 76, ал. 4, т. 3 (Образец, чл.76, ал.4, т.3) от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 Документ за платена такса придобиване – 20 лв.

3. За придобиване на ловно огнестрелно оръжие към документите по т. 1 и т. 2 се представят:

 Ксерокопие от заверени билет за лов и членска карта, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча;

 При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие физическите лица представят и ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване.

4. За придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие към документите по т. 1 и т. 2 се представят:

 Ксерокопие на удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия, а държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи.

5. За придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели към документите по т. 1 и т. 2 се представя:

 Документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ОТ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ НОСЕНЕ И УПОТРЕБА И СРОКЪТ ИМ НЕ Е ИЗТЕКЪЛ

1. За получаване на разрешение за придобиване се подава ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва:

 начин на придобиване;

 име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;

 основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;

 видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;

 идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него.

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 Ксерокопие от валидните разрешения за съхранение и за носене и употреба;

 Документ за платена такса за придобиване – 20 лв.

3. Указания:

 Лицата могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях само от вида за който имат издадени валидни разрешения;

 След придобиване на оръжието лицето следва да се яви в РУ “Полиция”, като представи оригинал на действащите разрешения и документ за платени такси за промяна в разрешение за съхранение (такса 5 лв.) и промяна в разрешение за носене и употреба (такса 5 лв.).

Забележка: При всички случаи разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ, по образец приложение № 10 (Образец Приложение № 10) до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, към което се прилагат следните документи:

 Свидетелство за съдимост;

 Официален документ от орган на съдебната власт, удостоверяващ че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;

 Документ за извършен технически преглед на оръжието;

 Ксерокопие на диплома и лична карта;

 За ловни огнестрелни оръжия - ксерокопие на членска карта, билет за лов, удостоверение за подборен лов (за дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев);

 За късоцевно огнестрелно оръжие - ксерокопие на удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия, а за държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО прилагат служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи.

 Документ за платена такса за носене и употреба (20 лв.) и за съхранение (20 лв.).

 Протокол за утвърждаване мястото на съхранение на оръжието;

 Два броя снимки.

2. Срок и валидност на разрешенията за съхранение, носене и употреба:

 Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им;

 Когато разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава след разрешението за съхранение, срокът му на действие продължава до изтичането на срока на разрешението за съхранение;

 Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ

 Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства. При нарушение изискванията за съхранение се налагат административни санкции в размер глоба от 500 до 1500 лв.

 Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го предава за съхранение на органите на МВР, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол. На нарушителите се налагат административни санкции в размер глоба от 500 до 1500 лв.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ И СРОКОВЕ

1. Лицата, които имат издадени разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, следят срока на валидност на разрешенията си и предприемат действия по подновяването им.

Срок: Един месец преди изтичане на разрешенията.

Представят се: документи описани в раздел “Необходими документи за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие на физически лица – български граждани”.

Забележка: Граждани, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, са в нарушение на чл. 87, ал. 1 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подлежат на административни санкции от 500 лв. до 2 000 лв.

2. Лицата, получили разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомяват РУ “Полиция”, при:

 Промяна на постоянния адрес - за физическите лица;

 Промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

Срок : До 14 дни от настъпването на промяната.

Представят се: УВЕДОМЛЕНИЕ образец по чл. 86, ал. 1 от ЗОБВВПИ (Образец, чл.86, ал.1) и:

- документи, свързани с промяната – например ксерокопие на нова лична карта при промяна на постоянен адрес и др.;

- документ за платена такса - промяна (5 лв. за промяна на разрешение за съхранение + 5 лв. за промяна на разрешение за носене и употреба).

 Намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано(и) от него огнестрелно(и) оръжие(я) и боеприпаси.

Срок: преди прехвърлянето.

Представят се: УВЕДОМЛЕНИЕ образец приложение № 12 по чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 12, към чл. 57).

Забележка: Сделката може да се осъществи след извършване на промяна в съответното разрешение на прехвърлителя или след прекратяване на действието му, когато в разрешението е вписано едно - единствено огнестрелно оръжие. Оръжието може да се прехвърли само на лице получило необходимите разрешения.

3. Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване.

Срок: до 7 (седем) дни от датата на придобиване.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – ГАЗОВО, ПНЕВМАТИЧНО И СИГНАЛНО

Във връзка с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, всеки гражданин закупил неогнестрелно оръжие е длъжен в 14-дневен срок след придобиването на газово и сигнално и/или пневматично оръжие да уведоми писмено началника на РУ „Полиция” по постоянен адрес. За целта се попълва ЗАЯВЛЕНИЕ по образец приложение № 11 по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 11, към чл.54, ал.1 и 2), към което се прилага ксерокопие на фактура и лична карта. Неогнестрелното оръжие предоставя на Мл. ПИ КОС за сверка на данните. След подаване на заявлението се издава удостоверение за уведомление от РУ „Полиция”. Такса за подаване на заявление и издаване на удостоверението не се дължи!

Който продаде или дари на друго лице притежаваното от него неогнестрелно оръжие или го замени е длъжен в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено Началника на РУ „Полиция” по постоянен адрес като подаде УВЕДОМЛЕНИЕ по образец приложение № 11 по чл. 55 от ЗОБВВПИ (Образец Приложение № 11, към чл.55).

Лица ненавършили 18 години не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

Който не спази срока за уведомление се наказва с глоба в размер на 500 лв.

 

ЗАБРАНЯВА СЕ:

 Открито носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

 Носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:

 на политически, синдикални и културни мероприятия;

 на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

 в обществени заведения за хранене и увеселение;

 в молитвени домове, храмове и манастири;

 в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;

 при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;

 Придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия.

На нарушителите на гореописаните забрани се налага глоба от 500 до 2500 лв.

За нарушение на забраната за носене и употреба на оръжие и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, санкцията е глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

 

Внимание!

Който изгуби оръжие, боеприпаси или разрешение за дейности с тях, и незабавно не уведоми органите на МВР се санкционира с глоба в размер 2000 лв.

Който намери взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, и незабавно не уведоми органите на МВР, или наруши месторазположението им се санкционира с глоба в размер 1000 лв.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ

094/ 600-014

094/ 600-166

112

 

Таксите за издаване на разрешения по КОС от РУП – Видин, Кула и Белоградчик се заплащат по сметка:

IBAN: BG87UNCR76303100112078