МВР

ОД Видин

 

 Административни услуги

Отчет 960р-82-09012020
Услуги

Услуги EN
Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност
Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация
Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН
Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Вътрешни правила
Заповед
Харта на клиента

Анкетна карта