МВР

ОД Видин

 

Млад огнеборец

По инициатива на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерство на образованието и науката през 1999 г. бе утвърден статут на младежките противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец”, като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това бе възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни формирования. Освен като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите младежките противопожарни отряди могат да функционират и под формата на свободно избираем предмет. В този случай те получават одобрение и финансова подкрепа от общинските съвети. В отрядите младите огнеборци преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Инструктори на отрядите са държавни служители от НСПБЗН – МВР и учители, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя педагогически отговорник. Статутът на МПО “Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление на отрядите. Сформирането става на учредителни и общи събрания, на които се избират командири на отрядите и се приемат устав и нови членове. Решенията по дейността на МПО се приемат от общо събрание на отряда. Статутът включва и Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите (по 10 младежи в един отбор). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини-“Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 метра щафетно бягане с препятствия”. Първата състезателна дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включва четири участъка. През препятствия се построява шлангова линия; по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се задействат звуков и светлинен сигнал; на стойка правилно се подреждат пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. Във втората състезателна дисциплина “400 метра щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия - стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се изпълнява построяване на гасителна линия - разгъват се, като се скопчават към разклонител, два шланга. Борави се и с пожарогасител. Победители (медалисти) се излъчват отборно от първо до трето място в двете състезателни дисциплини, а въз основа на класирането и в двете дисциплини се определя отряд - първенец в комплексното класиране. На турнирите се излъчват победители само в комплексното класиране. Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН - МВР през 2004г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004г. край гр. Лим на територията на Сърбия.

До момента са проведени осем републикански състезания на МПО “Млад огнеборец” и четири есенни турнира.

 Първите отряди МПО ”Млад огнеборец” в област Видин са създадени през учебната 1999/2000 година:

- в гр.Видин: ОУ “Ив.Вазов”-1 отряд с 14 членове, ОУ “Отец Пайсии”-1 отряд с 10 членове и ОУ “Св. Климент Охридски”-1 отряд с 10 членове;

- в гр.Белоградчик: СОУ “Хр.Ботев”–2 отряда с 20 членове;

- в гр. Кула: СОУ “В.Левски” 2 отряда с 19 членове.

Победител на първото областно състезание стана МПО ”Млад огнеборец” при ОУ “Ив.Вазов” гр.Видин, който на зоналното в гр.Монтана се класира на 3-то място.

Всяка учебна година МПО “Млад огнеборец” увеличават своя брой, за да достигнат за учебната 2006/2007г. 17 отряда в 14 училища и 229 членове. Най-добро класиране на видински МПО на републиканско състезание постигна отбора при ОУ “Иван Вазов” - Видин през 2007г. – 9 място от 28 отбора. От две години наши МПО участват и на състезанията на МПО “Млад огнеборец” за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, където най-добро представяне постигна отряда при СОУ “Хр.Ботев” гр.Грамада през 2007 г. – 7-мо място от 10 отбора.

Условията, на които трябва да отговарят членовете на младежките противопожарни отряди са: възраст от 10 до 16 години, като състезателната възраст е от 12 до 16 години (навършени в годината на състезанието); да са физически здрави, удостоверено от личния им лекар; да са подали молба-декларация в училището за заявяване на членство, подписана от родител или настойник. За създаване на младежки противопожарен отряд е необходимо сдружаване на минимум 13 ученици.

 

***

Ако проявявате интерес как във Вашето училище може да бъде сформиран МПО “Млад огнеборец” или как да се присъедините към вече сформиран такъв, информация и съдействие ще получите от съответната Районна служба за пожарна безопасност и спасяване в градовете Видин, Белоградчик и Кула или от ОУ “ПБЗН” - Видин.