МВР

ОД Видин

 

Ред за достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОДМВР-Видин, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:

 • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението; 
   

 • адрес за кореспонденция, телефон за връзка; 
   
 • описание на исканата информация или документи;
   
 • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
   
 • Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

  • в деловодството на ОДМВР-Видин - тел. 094 694 352
    

 • по електронна поща на адрес:  [email protected]
 • чрез писмо на адрес: гр.Видин - 3700, ул.”Цар Симеон Велики” №87
 • устни заявления, съгласно заповед рег.№ З-164/21.02.2012 г. на Директор на ОДМВР-Видин се приемат всеки работен ден от 08.30 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч.-17.30 ч. 
 • Образец на заявление (.doc)
 • Заплащане на информацията:

  Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ (обн. ДВ бр.98/2011год.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. 

  Банкова сметка на ОДМВР–Видин:

  IBAN: BG87UNCR76303100112078

  BIC: UNCRBGSF

  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-Видин

  Отговор на заявленията за достъп до информация:

  След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.

  Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).

  За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

  Списък на категориите информация