МВР

СФС в МВР

 

За Федерацията

Синдикална Федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата синдикална организация в МВР. Основана е през 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести в края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 11 000 служители на МВР – както полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители по Закона за държавния служител и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.

Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна.

За постигането на горната цел Федерацията си поставя следните задачи:
1. Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, или с органа по назначаване и органите на изпълнителната власт.
2. Сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване.
3. Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността.
4. Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия.
5. Оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства.
6. Изследване на националното трудово и социално законодателство и изготвяне и отправяне на предложения към компетентните органи за усъвършенстване и адаптирането му към стандартите и практиките на Европейския съюз.
7. Разработване на местни, национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, трудовите, служебните отношения, социалното осигуряване, въпросите на жизненото равнище, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция.
8. Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми.
9. Представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебната власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище.
10. Завеждане и водене на съдебни дела с колективни искове.
11. Поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си.
12. Провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност.
13. Организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от Устава на СФСМВР, които не противоречат на действащото законодателство.

Членство в СФСМВР
Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.
Членовете на Федерацията могат да бъдат колективни или индивидуални, като колективните членове могат да имат качеството на пълноправни или асоциирани.

Индивидуални членове са физически лица, отговарящи на условията по чл.1, ал.1 от Устава на СФСМВР. Членството им възниква от момента на приемането им в съответната децентрализирана структура на СФСМВР.

Пълноправни колективни членове на Федерацията са други синдикални организации и ЮЛНЦ, отговарящи на изискванията на закона и Устава на СФСМВР.

Асоциираните колективни членове имат статут на наблюдатели във Федерацията. Техните представители нямат право да избират или да бъдат избирани за членове на ръководните й органи. Условията на които следва да отговарят индивидуалните членове на асоциираните колективни членове на Федерацията могат да бъдат определяни в асоцииращия договор или споразумение. Представителите на асоциираните членове могат да присъстват на заседанията на ръководните органи на Федерацията (управителен съвет (УС), Федеративен съвет (ФС) и Национална конференция (НК), с право на съвещателен глас.

Органи на управление на Федерацията са:
1. Национална конференция - върховен орган на управлението на Федерацията.
2. Федеративен съвет.
3. Управителен съвет на Федерацията.
4. Ръководства на децентрализирани структури на Федерацията.

Контролен орган на Федерацията е Федеративната контролна комисия.

Нашите победи:
1. Заплатите на служителите се увеличиха с повече от 50%.
2. Започна да се изплаща труда в почивни дни, празници и времето на разположение.
3. Многократно се увеличиха допълнителните заплащания.
4. Бе изплатена левовата равностойност на непредставеното униформено облекло за периода 2011-2015г.
5. Въведе се ограничения на брой часове извънреден труд.
6. Утвърди се механизма за синдикална защита от уволнение.
7. ВАС обяви за нищожни повече от 20заповеди,наредби и инструкции на МВР.
8. Над 1200 души получиха финансова и експертна помощ и осъдиха МВР.
9. Проведохме 21 национални и 27 регионални протеста.
10. Подпомогнахме с над 120 000 лв. лечението на своите колеги.
11. Подкрепихме децата и семействата на загинали и пострадали служители на МВР.
12. Реализирахме над 150 благотворителни инициативи и кампании.
13. Създадохме успешни национални и международни партньорства.
14. Доказахме, че СФСМВР застава и се бори за всеки един човек.