МВР

СФС в МВР

 

Проекти

 

ПРОЕКТ НАЙ-НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ДОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД: УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС И РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО“
(НОВ: 2020 година – 2021 година)

На 1 януари 2020 г., Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) започна изпълнението на проект Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, чиято основна цел е да установи каква е промяната в условията на труд и факторите, причиняващи стрес в МВР за периода 2014-2020 г. и да предложи устойчиви решения за справяне с тези предизвикателства.

Проектът надгражда, реализирания в периода 2013 – 2014 г. - „Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд“ в рамките, на който бяха установени факторите причиняващи професионален стрес, идентифицирани характеристиките на МВР и бе изготвена нова концепция за вземане на решения и провеждане на социален диалог, в която активно да участват гражданите.

Настоящият проект има за цел да устнови промяната по отношение на стреса и факторите, които го причиняват в МВР през последните 5 години, но надгражда предишния като добавя темата за управлението на риска на работното място и условията на труд.

В тази връзка е предвидено измерване на факторите на работната среда - помещенията и работните места в сгради в по три различни служби от структурата на МВР в градовете София, Варна и Златоград. Това измерване ще бъде реализирано в периода 15 февруари – 31 март 2020 г., като е предвидено екип от професионалисти да извършат обследване на работната среда, заедно с представители на  СФСМВР в 3 населени места в по 3 различни структури във всяко.

Определените за обследване сгради са:

  • 05 РУ-СДВР, 05 РСПБЗН-София и ГПУ София (ГКПП Аерогара) в град София;
  • 03 РУ на ОДМВР – Варна, 01 РСПБЗН - Варна и РДПБЗН - Варна, център за специална подготовка и ГКПП Варна-Изток в град Варна;
  • РУП-Златоград, РСПБЗН-Златоград и ГПУ Златоград в град Златоград.

По време на обследването на работните сгради и помещения, се предвижда да бъдат поканени да участват представители на местните органи по безопасност и здраве при работа, както и  представители на МВР от Ведомствена служба по трудова медицина.
Целта на това измерване е да се установят възможностите за подобряване на условията на труд и работната среда,  да се идентифицират реалистичните, устойчиви и дълготрайни решения, които в последствие да се обсъдят с политическото и професионалното ръководство на МВР.
Малко преди приключване на оценката на факторите на работната среда ще започне провеждането на фокус-групи със служители в станата. Второто изследване ще се проведе в периода 15 март – 15 май 2020 г. и в него ще участват членове на СФСМВР, работещи в различни структури на МВР в 28 – те области на територията на Република България.  Провеждането на фокус-групите има за цел да се установи настъпилата промяна по отношение на професионалния стрес сред служителите в МВР и да определи дали и доколко работещите в системата управляват успешно и ефективно риска на работното място.
Целта на това изследване е да се установи настъпилата промяна и да се определят конкретни мерки за подобряване условията на труд и намаляване стреса на работното място.
След приключване на двете изследвания, направените изводи и заключения ще бъдат систематизирани и обобщени, а предложените мерки за подобряване на условията на труд – подложени на широко обществено обсъждане. Предвижда се участие в този процес да вземат представители на норвежки и български синдикати,  неправителствени организации, експерти по здравословни и безопасни условия на труд, както и представители на политическото и професионалното ръководство на МВР.  Конкретните предложения за решения и подобряване на условията на труд в МВР, намаляване на професионалния стрес и понижаване риска на работните места ще бъдат съгласувани и утвърдени  на национална кръгла маса.
Приетите и утвърдени мерки ще бъдат популяризирани в широка обществена информационна кампания през 2021 г., която включва и провеждане на регионални дискусионни форуми, а успоредно с това ще бъдат проведени 10 обучения на членове на СФСМВР.
В края на проекта, през 2022 г. се предвижда да има изготвена и съгласувана обща визия и стратегия за намаляване на стреса на работното място, управление на риска и подобряване условията на труд, за чието изпълнение да работят, както политическото и професионално ръководство на МВР, така и синдикалните и неправителствените организации в България.


НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ“
(8 ноември 2017 година)


В официалната част на научно-приложната конфреренция „МВР2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“ участваха над 94 души и бе потвърдена актуалността на тематиката на конференцията.
 Ректорите на УНСС и УНИБИТ проф.  Стати Статев и проф. Стоян Денчев изразиха мнения, че дискусиите трябва да продължат, да станат регулярни и да бъдат домакинствани на ротационен принцип от различни университети. Предложено бе създаването на Национална академична мрежа Сигурност, която съвместно с фондация „Общество и сигурност“ да обедини усилията и потенциала на висшите училища, изследователските, браншовите и неправителствени организации по проблемите на сигурността.
Академичната дискусия по тези въпроси в УНСС, „на територията на свободния дух“ по думите на проф. Стефан Бобчев, пръв ректор и основател на университета, трябва да продължи като удобна платформа за обмен на мнения, без политизиране или партизиране на въпросите на националната сигурност.
Изтъкната бе необходимостта от задълбочаване на диалога с институциите като ключов фактор за осъществяване на промените в областта на вътрешната сигурност.
Конференцията предизвика значителен медиен интерес, което подчертава важността и актуалността на проблемите.
В бъдеще е необходима постоянна и целенасочена работа за изясняване на стратегията за развитие на МВР в променената среда за сигурност, справянето с новите предизвикателства пред сигурността и новите нива и характер на заплахите.

Още информация, може да прочетете в приложените файлове:
Обобщен доклад от научната конференция
Сборник с доклади от научната конференцияМИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ

Независимо в коя държава от Европейския съюз се намира – европейският гражданин трябва да има гарантирано еднакво ниво на сигурност и лична защита, както и еквивалентно качество на услугите и съдействието, оказвани от полицейските служители когато това се налага. Всеки европейски гражданин трябва да се чувства еднакво защитен и да има еднакво добра комуникация с полицейските служби.

Проектът „Минимални стандарти за максимална сигурност“, реализиран от Европейския полицейски съюз (ЕПС), в това число и СФСМВР, беше стартиран от група професионалисти в Европа, за да изследва и документира скритите или непризнати несъответствия между различните полицейски сили в Европа по отношение на техните униформи, оборудване и обучение.

Още информация, може да прочетете в приложения файл:
Минимални стандарти за максимална сигурност

 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СТРЕС: НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ДОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД
(2013 година – 2014 година)

Основна цел

Популяризиране на националните и международни политики за достоен труд и разработване система за намаляване на професионалния стрес.

Задачи

1. Да популяризира целите на достойните условия на труд и правата на полицаите по отношение на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
2. Да се разработи методология, която гарантира здравословни и безопасни работни места и намаляване на професионалния стрес в съответствие с всички стратегически документи.
3. Да се създаде устойчив механизъм за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
4. Да се разшири кръга от обучени служители на МВР.

Дейности

1. Въвеждаща конференция
2. Разработване на методология за провеждане на проучване за: знанията на полицаите относно ползите от достойните условия на труд, здравословните и безопасни условия на труд и професионален стрес, вътрешните ресурси и ефективността на националните политики в тази сфера.
3. Провеждане на проучване в цялата страна: популяризиране на достойните условия на труд и идентифициране на ключовите проблеми и ползи на полицаите, идентифициране на потенциала за развитие на умения за намаляване на професионалния стрес.
4. Анализ на резултатите от фокус групите и разработване на методология, която включва: популяризиране на ползите от достойните условия на труд и мерки за здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
5. Провеждане на 6 обучения за повишаване знанията за достойните условия на труд и развитие на ключови умения и компетенции гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на професионалния стрес на работното място. Подготовка на предложение до МВР и провеждане на преговори за адаптиране на методологията за промотиране на ползите от достойните условия на труд и финансиране на последващи обучения и информационни methodology кампании в цялата страна.
6. Провеждане на 10 обучения в България за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес от обучените в дейност 5 служители на МВР.
7. Провеждане на обучение за обучители на мотивираните да участват от дейност 6 полицаи, което да осигури устойчивост на резултатите от проекта.
8. Подготовка на система за взаимно учене и планиране на информационна кампания за ползите от достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес в 90 дружества на СФСМВР.
9. Заключителна конференция.
10. Мониторинг и публичност на проекта.

Очаквани резултати

1. Създадена ефективна система за популяризиране на политиките а достойни условия на труд и намаляване на стреса на работното място.
2. Подобрени условия на труд по отношение на личната безопасност и сигурност на служителите в МВР.
3. Намалено негативното влияние на професионалния стрес върху личния и професионален живот на служителите в МВР.
4. Включени най-малко 200 полицаи (служители на МВР) в изследване и идентифицирани основните проблеми по отношение на достойните условия на труд.
5. Идентифицирани ключовите знания и умения, които полицаите (служители на МВР) трябва да притежават за промотиране достойните условия на труд и намаляване на професионалния стрес.
6. Обучени най-малко 160 полицаи (служители на МВР) за популяризиране на ползите от достойните условия на труд.
7. Разработена система за личностно развитие основано на принципите на взаимното учене.
8. Променен имиджа на полицаите (служители на МВР) и започнала промяна, която ще направи МВР подкрепяща институция.

Още информация, може да прочетете в приложения файл:
Професионалният стрес: Най-голямото предизвикателство за достойните условиа на труд

 

СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ: НАЙ–ВАЖНИЯ ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ РЕФОРМИ В СЕКТОР „СИГУРНОСТ“
(2012 година – 2013 година)

Партньори по проекта

Синдикална федерация на служителите в МВР (TUFEMI) – водеща организация
Полицейски синдикат на Сърбия (Police union of Serbia)
Холандски полицейски синдикат (ACP Politie Vakbond)

Основната цел на проекта е да разшири знанията и компетенциите за провеждане на социален диалог и да развие умения за активно и равнопоставено участие в процеса на вземане на решения касаещи реформите в сектор „Сигурност“.

За да бъде постигната тази цел ще бъдат идентифицирани промените и тенденциите в социалния диалог и ролята, която имат в него синдикатите от България, Сърбия и Холандия.
Изключително важно е да се анализира в дълбочина новата роля на синдикатите по отношение на реформите в сектор „Сигурност“, като посредник между правителството и заетите в отстояване и защита правата на служителите. Развитието на уменията на синдикалните представители за провеждане на социален диалог в новия контекст на икономическа криза и националните политики за намаляване броя на заетите лица в системата е от ключово значение за бъдещето на полицейските синдикати и служителите в сектор „Сигурност“.
За тази цел участващите организации ще разработят набор от ефективни решения на проблемите свързани с драстичните промени в новата икономическа ситуация, които ще бъдат приложими на национално и международно ниво и ще бъдат обвързани с целите на Стратегия Европа 2020.
Проектът предвижа и дейности за повишаване знанията както на представители на синдикалните организации, така и на представителите на правителствата във всяка една страна, посредством популяризиране на успехите и добрите практики от ефективния и реален социален диалог в обсъждането и осъществяването на реформи в сектор „Сигурност“.

Още информация, може да прочетете в приложения файл:
Социалният диалог: Най-важният инструмент за социално отговорни реформи в сектор "Сигурност"