МВР

СФС в МВР

 

Споразумение с министъра на вътрешните работи

Споразумението и актовете по неговото изпълнение имат действие спрямо държавните служители в МВР – членове на Синдикатите в МВР.

Със споразумението се определят:
1. Формите и начините за сътрудничество между Министъра и Синдикатите в МВР при осъществяване на социалния диалог в МВР за гарантиране и защита на социално-икономическите права и интереси на държавните служители – членове на Синдикатите в МВР.
2. Начините за взаимодействие между страните за постигане на общи цели, насочени към подобряване на условията на труд на държавните служители – членове на Синдикатите в МВР и избягване на конфликти чрез спазване на действащото законодателство в областта на служебните и социално-икономическите права и интереси и активен социален диалог.

Актуално Заповед 8121з-207/22.02.2021 г. относно ред за осигуряване на възможност за участие на членове на СФСМВР в заседания на НК и ФС, на ръководния и контролни органи, събрания, синдикални обучения, конференции, в международни и национални проекти и срещи

Актуално Заповед 8121з-1143/14.10.2020 г. относно обявяване на споразумение 812100-14812/07.10.2020 г. между министъра и СФСМВР

Актуално Споразумение 812100-14812/07.10.2020 г. между министъра и СФСМВР

Анекс към споразумение 812100-7121/17.04.2018 г. , между министъра и СФСМВР, касаещ прекратяване на споразумението

Заповед 8121з-415/18.04.2018 г. относно обявяване на споразумение между министъра и синдикалните организации в МВР и заповед 8121з-416/18.04.2018 г. относно осигуряване на възможност за участие на членове на синдикатите в МВР в заседание на ръководните им органи, синдикални обучения, конференции, в международни и национални проекти и срещи

Споразумение 812100-7121/17.04.2018 г. между министъра и синдикалните организации в МВР