МВР

СФС в МВР

 

Становще относно обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи, може да видите тук.

Становище относно обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, може да видите тук.

Становище по проект на заповед за определяне на размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР за първия отчетен период на 2021 г., може да видите тук.

Становище относно обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР, може да видите тук.

Сигнал до Омбудсмана на Република България относно дискриминация на служители, работещи по трудово правоотношение в МВР, в сравнение с техни колеги със същия правен статут, може да видите тук.

Становище относно обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за определяне на психологическата пригодност на държавните служители в МВР може да видите тук.

Становище относно проекти на заповеди на министъра на вътрешните работи за определяне на размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в МВР, може да видите тук.