МВР

СФС в МВР

 

Колективен трудов договор

Колективният трудов договор (КТД) има действие спрямо служителите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР – членове на Синдикатите.

Той се подписва от Министъра и представители на всички синдикални организации в МВР.

С колективния трудов договор (КТД) се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, които не са уредени с повелителните разпоредби на закона.

Актуален Колективен трудов договор 812100-19987/29.12.2021 г. сключен между Министъра и Синдикалните организации в МВР

Колективен трудов договор 812100-19523/27.12.2019 г. сключен между Министъра и Синдикалните организации в МВР