МВР

СФС в МВР

 

Съвет по условия на труд

Съветът по условия на труд в МВР (СУТ-МВР) е създаден със заповед на министъра на вътрешните работи през 1997 година. Дейността на този Съвет е в две основни направления.
- консултиране на ръководството на МВР по проблемите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите и изготвяне на предложения за решаването им;
- координиране, консултиране, обучение и методическо ръководство на органите по здраве и безопасност в структурите на МВР.

Съветът по условия на труд се състои от председател, заместник-председател, секретар и равен брой представители, определени от ръководството на МВР и на синдикалните организации в МВР.

Представители на СФСМВР в Съвета по условия на труд са:
Димитър Попов – член на Управителния съвет
Албена Предоева – член на Управителния съвет

Правила (рег. № Iз-389/08.03.2010г.) за организацията и дейността на Съвета по условия на труд в МВР

Заповед 8121з-12/04.01.2017г. относно учредяване, актуализиране и възстановяване състава на комитетите и групите по условия на труд в структурните звена в МВР

Заповед 8121з-13/04.01.2017г. относно определяне на длъжностни лица в структурните звена на МВР за организиране и изпълнение на дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд


Повече информация може да видите тук.