МВР

СФС в МВР

 

Как да стана член

Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.

Членовете на Федерацията могат да бъдат колективни или индивидуални, като колективните членове могат да имат качеството на пълноправни или асоциирани.

Кандидатите за индивидуални членове подават писмено заявление до ръководството на съответното Синдикално дружество на СФСМВР или до Управителния съвет (УС). В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията, както и че лицето не е изключен член на Федерацията по реда на чл. 15, т. 6 от Устава. 

Организациите, кандидати за колективно членство във Федерацията, подават заявление и устройствените си документи до УС и декларират съответствие на учредителните им документи с разпоредбите на Устава на Федерацията. Приемът на организации - ЮЛНЦ, се извършва след проверка от Федеративната контролна комисия (ФКК) (по ред определен от ФС или НК), и официално писмено становище за съответствие на организацията- кандидат с Устава на Федерацията.

УС разглеждат постъпилите заявления за членство на следващото си заседание, като може да приеме колективния кандидат за пълноправен или асоцииран член, да откаже приемането или да отложи приемането до първия следващ ФС или НК.

Отказът на УС за прием на кандидат за член на Федерацията, може да се обжалва пред Националната конференция.

Постъпилите заявления за индивидуално членство се разглеждат по ред, определен в правилника за децентрализираните структури. Когато заявлението е подадено до ръководството на синдикалното дружество и бъде направен отказ, същият може да бъде обжалван пред Национална конференция. 

За начална дата за възникване на членството във Федерацията се счита решението за приемане на Управителния съвет (УС) или ръководството на съответното Синдикално дружество на СФСМВР. От тази дата възниква и задължението за заплащане на членски внос за пълноправните членове и такса за асоциираните членове.

За удостоверяване на индивидуалното членство се издава членска карта, а за удостоверяване на индивидуално членство в асоцииран колективен член – карта на асоцииран член. Картите са поименни, собственост на Федерацията и подлежат на незабавно връщане след прекратяване на членството.

Права
Всеки пълноправен член на Федерацията има право:
- да участва в управлението на Федерацията;
- да бъде информиран за нейната дейност;
- да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи;
- да бъде подпомаган от Федерацията при съдебни производства за защита на правата му по чл.1, ал.1 от Устава;
- да внася предложения за изменения и допълнения на Устава;
- да получава юридическа, финансова и организационна помощ;
- да се ползва от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността и;
- да участва във всички социални, обучителни, рекреационни и други програми, предоставени от Федерацията;
- да осъществява контрол върху работата на органите на управление;.
- да прекрати по свое желание членството си във Федерацията.

Задължения
Всеки член на Федерацията е длъжен:
- да спазва Устава на Федерацията, правилниците, програмните й документи, като и решенията на ръководните органи на Федерацията;
- да не уронва виновно с действия или бездействия интересите или престижа на Федерацията, на нейните органи или членове;
- да дава своя принос за постигане целите на Федерацията;
- да съдейства за издигане обществения авторитет на Федерацията;
- да изпълнява и съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията;
- да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на Устава и етичните норми за поведение от членове, уронващи престижа на Федерацията;
- да заплаща редовно членския си внос или такса за асоциираните членове;
- да не използва името на Федерацията, да не я ангажира и задължава с позиции, становища и мнения, без изрично упълномощаване за това от съответните ръководни органи.


Заявление за индивидуално членство

Заявление за удържане на членски внос на индивидуален член