МВР

СФС в МВР

 

Какво ни дава синдикатът

Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, или с органа по назначаване и органите на изпълнителната власт.

Сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване.

Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността.

Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия.

Оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства.

Изследване на националното трудово и социално законодателство и изготвяне и отправяне на предложения към компетентните органи за усъвършенстване и адаптирането му към стандартите и практиките на Европейския съюз.

Разработване на местни, национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, трудовите, служебните отношения, социалното осигуряване, въпросите на жизненото равнище, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция.

Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми.

Представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебната власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище.

Завеждане и водене на съдебни дела с колективни искове.

Поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си.
Провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност.

Организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от Устава на СФСМВР, които не противоречат на действащото законодателство.