МВР

СФС в МВР

 

Към 30.09.2021 година членовете на СФСМВР са 11 600

Основната цел на СФСМВР е да отстоява и защитава основните социално-икономически и трудови интереси и права на своите членове. Работим в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността и др.

Членове на Федерацията могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел и синдикални дружества (СД) - колективни членове. Колективните членове се състоят от индивидуални членове – физически лица, служители на МВР.

Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет (УС) на СФСМВР за колективно членство и до ръководството на колективен член при индивидуално членство.

Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в УС, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол.