МВР

СФС в МВР

 

П О К А Н А 

Уважаеми членове на СФСМВР, 

На основание чл. 23а, ал. 2, вр. ал. 1 от Устава на СФСМВР и във вр. с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СФСМВР свиква по своя инициатива, Редовна национална конференция на СФСМВР, която ще се проведе за времето 03-05.12.2021 г. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“, с начален час 14:00 ч. на 03.12.2021 г. при следния дневен ред:

1. Отчет на УС 

2. Отчет на ФКК 

3. Приемане и изключване на индивидуални и колективни членове 

4. Насоки за развитие на СФСМВР

5. Организационни въпроси

6. Избор на УС

7. Избор на ФКК

8. Приемане на бюджет за следващ период

9. Разни

 

Регистрацията на делегатите ще е на 03.12.2021 г. от 9:30 ч. до 13:30 часа на мястото на провеждане.