МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция"

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ 

 


    Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.    Дирекция “Миграция” е създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. в Министерство на вътрешните работи като фактическата си дейност започва на 26 февруари 2004 г. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които действат СДВР и ОД МВР, са обособени регионални сектори/групи “Миграция” с териториални компетенции, на които дирекцията осъществява методическо ръководство, помощ и контрол. Функционалната  компетентност на дирекция “Миграция” и териториалните структури, включва следните основни дейности: 

   

  • издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
  • продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
  • отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания; 
  • анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
  • издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
  • осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
  • дават становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;
  • осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
  • Налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ.