МВР

Дирекция "Миграция"

 

„Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, противодействие на незаконната миграция на територията на страната и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Дирекция „Миграция“ е създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. в Министерство на вътрешните работи като фактическата си дейност започва на 26 февруари 2004 г. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които действат СДВР и ОДМВР, са обособени регионални отдел/сектори/групи „Миграция“ с териториални компетенции, на които дирекцията осъществява методическо ръководство, помощ и контрол. Функционалната компетентност на дирекция „Миграция“ и териториалните структури включва следните основни дейности: 

  • издават, отказват или отнемат разрешения за пребиваване;

  • продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;

  • осъществяват съгласувателни процедури с Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България и с Министерството на правосъдието за целите на съвместната процедура по предоставяне на българско гражданство;

  • противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта;

  • осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.“