МВР

Дирекция "Миграция"

 

Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)

238 - Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци. 238 new  Прил3_ПрП
253 - Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес за разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Р България, както за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Р Рългария.253 s
320 - Издаване на документ за пребиваване – разрешение за пребиваване на чужденци. 320 s
679 - Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС –удостоверение за продължително или постоянно пребиваване. 679-нов
684 - Извършване на адресна регистрация на чужди граждани. 684 s
741 -  Предоставяне право на пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, на чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта.741 r
864 - Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденци.864 r     Прил6_ДП
870 - Издаване документ за пребиваване „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза“ на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване. 870-нов
877 -  Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България.877 s
1076 -  Възстановяване на дългосрочно пребиваване на чужденци. 1076 r
1077 - Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци. 1077 new  Прил4_ПП
1323 - Издаване на документи за самоличност  на чужденци- временна карта на чужденец. 1323 r
1324 - Издаване на документи за самоличност  на чужденци- удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство. 1324 s
1403 - Издаване документ за пребиваване „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза“  на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване. 1403 s
1544 - Издаване документ за пребиваване – временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство.1544 s
1551 - Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС.1551-нов
1781 - Издаване разрешаване за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по закона за убежището и бежанците, може да бъде разрешено продължаване на пребиваването на територията на Република България. 1781r

238 - Granting prolonged residenceto foreigners. 238 new-en
253 - Issuance of a document certifying the availability of: foreign citizenship; declared address for the period of permitted residence;for entry, leaving or passing through the Republic of Bulgaria, as well as for other events and facts related to the residence of foreigners in Bulgaria. 253 s-en
320 - Issuance of a document for residence – residence permit of foreigners. 320 s -en
679 - Issuance of document of residence to EU citizens – certificate of prolonged or long-term residence.679 нов (1)
684 - Addressregistration of foreign citizens. 684 s-en
741 - Granting of residence right in the Republic of Bulgaria without grounds under this law, to foreigners that have rendered special services to the Republic of Bulgaria in the social and economic sphere, or in the fields of national security, science, technology, culture or sport. 741 r-en
864 - Granting of long-term residence to foreigners. 864 r-еn
870 - Issuance of a document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member“to prolonged-residence EU citizen family member that is not an EU citizen and has exercised his/her right to free movement. 870 нов (1) 
877 - Certification of an invitation - declaration for the issuance of a short-term visa of a foreigner in the Republic of Bulgaria. 877 s -en
1076 - Re-acquisition of long-term residence of foreigners. 1076 r-en
1077 - Granting permanent residence to foreigners. 1077 new-en
1323 - Issuance of identity documents to foreigners - temporary identity card of a foreigner. 1323 r-en
1324 - Issuance of identity documents to foreigners- international travel document of a stateless person. 1324 s -en
1403 - Issuance of document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member” to a permanent resident EU citizenfamily member that is not an EU citizen and has exercised his/her right to free movement. 1403 s -en
1544 - Issuance of document for residence– temporary residence permit to an EU blue-card holder issued at another EU member-state, and to his/her family members. 1544 s -en
1551 - Issuance of prolonged or long-term residence permit to an EU citizen family member that is not an EU citizen. 1551 нов (1)
1781 - Issuance of residence permit to a foreigner under 18 years of age that has entered the country on legal grounds unaccompanied or accompanied by a parent or another adult responsible for him/her under the law or a custom, being subsequently  abandoned and has not  requested protection under the law on asylum and refugees; extending the period of validity of the residence permit of such foreigner on the territory of the Republic of Bulgaria. 1781 r -en