МВР

Дирекция "Миграция"

 

Услуги съдържащи се в “Интегрираната информационна система на държавната администрация” (ИИСДА)

238 - Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци. 238n   prod preb
253 - Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес за разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Р България, както за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Р Рългария.253n
320 - Издаване на документ за пребиваване – разрешение за пребиваване на чужденци. 320n
679 - Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС –удостоверение за продължително или постоянно пребиваване. 679n
684 - Извършване на адресна регистрация на чужди граждани. 684n
741 -  Предоставяне право на пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон, на чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта.741n
864 - Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденци.864n     dylg preb
870 - Издаване документ за пребиваване „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза“ на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване. 870n
877 -  Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България.877n
1076 -  Възстановяване на дългосрочно пребиваване на чужденци. 1076n
1077 - Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци. 1077n  post preb
1323 - Издаване на документи за самоличност  на чужденци- временна карта на чужденец. 1323n
1324 - Издаване на документи за самоличност  на чужденци- удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство. 1324n
1403 - Издаване документ за пребиваване „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза“  на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване. 1403n
1544 - Издаване документ за пребиваване – временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство.1544n
1551 - Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член семеиство на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС. 1551n
1781 - Издаване разрешаване за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по закона за убежището и бежанците, може да бъде разрешено продължаване на пребиваването на територията на Република България. 1781n

238 - Granting prolonged residenceto foreigners. 238 EN
253 - Issuance of a document certifying the availability of: foreign citizenship; declared address for the period of permitted residence;for entry, leaving or passing through the Republic of Bulgaria, as well as for other events and facts related to the residence of foreigners in Bulgaria. 253 EN
320 - Issuance of a document for residence – residence permit of foreigners. 320 EN
679 - Issuance of document of residence to EU citizens – certificate of prolonged or long-term residence.679 EN
684 - Addressregistration of foreign citizens. 684 EN
741 - Granting of residence right in the Republic of Bulgaria without grounds under this law, to foreigners that have rendered special services to the Republic of Bulgaria in the social and economic sphere, or in the fields of national security, science, technology, culture or sport. 741 EN
864 - Granting of long-term residence to foreigners. 864 ЕN
870 - Issuance of a document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member“to prolonged-residence EU citizen family member that is not an EU citizen and has exercised his/her right to free movement. 870 EN
877 - Certification of an invitation - declaration for the issuance of a short-term visa of a foreigner in the Republic of Bulgaria. 877 EN
1076 - Re-acquisition of long-term residence of foreigners. 1076 EN
1077 - Granting permanent residence to foreigners. 1077 EN
1323 - Issuance of identity documents to foreigners - temporary identity card of a foreigner. 1323 EN
1324 - Issuance of identity documents to foreigners- international travel document of a stateless person. 1324 EN
1403 - Issuance of document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member” to a permanent resident EU citizenfamily member that is not an EU citizen and has exercised his/her right to free movement. 1403 EN
1544 - Issuance of document for residence– temporary residence permit to an EU blue-card holder issued at another EU member-state, and to his/her family members. 1544 EN
1551 - Issuance of prolonged or long-term residence permit to an EU citizen family member that is not an EU citizen. 1551 EN
1781 - Issuance of residence permit to a foreigner under 18 years of age that has entered the country on legal grounds unaccompanied or accompanied by a parent or another adult responsible for him/her under the law or a custom, being subsequently  abandoned and has not  requested protection under the law on asylum and refugees; extending the period of validity of the residence permit of such foreigner on the territory of the Republic of Bulgaria. 1781 EN