МВР

ГД "Национална полиция"

 

Обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС, преминаващи през зони за контрол" - Прекратена с Решение Рег.№ 119380-2718.

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Документация

Решение за публикуване на ОП

Приложение 5 - Техническа спецификация

Приложение 5.2 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение 12 - Договор за възлагане на ОП

Приложение 2 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в ОП

Приложение 6.1 - Списък на основните договори

Приложение 13 - Процедура за приемане работата на Изпълнителя

Приложение 15 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор за ОП

Приложение 3 - Техническа оферта за участие в открита процедура за възлагане на ОП

Приложение 1 - Оферта за участие в открита процедура за възлагане на ОП

Приложение 9.1 - Трудово-биографична справка

Приложение 10 - Банкова гаранция за участие в ОП

Приложение 14- Декларация по т. 5.3.2 от документацията за участие

Приложение 5.3 - Декларация по чл. 47, ал.5, т. 1 от ЗОП

Приложение 8 - Списък на лицата, които извършват техническо ръководство при изпълнение на ОП

Приложение 4 - Ценова оферта

Приложение 6.3 - Декларация за гаранционно обслужване

Приложение 6.4 - Декларация за техническо оборудване

Приложение 8.1 - Списък на неключовите експерти, необходими при изпълнение на поръчката

Приложение 9.2 - Декларация за непрекъснато разположение на ключовите специалисти по време на изпълнение на ОП

Приложение 11.1 - Банкова гаранция за авансово плащане

Приложение 5.1 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и ал. 2, т. 5 от ЗОП

Приложение 11 - Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на ОП

Обявление за публикуване на ОП

Решение за промяна на ОП

Решение за прекратяване

Отговори на запитвания:

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос  4

Oтговор на въпрос 5