МВР

ГД "Национална полиция"

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ В

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”-МВР

 

 

 1. На основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184/1958 г. и в изпълнение на Заповеди на министъра на вътрешните работи, рег. № 8121з-709 от 17.06.2015 г., изм. и доп., както и на основание Заповед, рег. № 3286з-3541 от 02.11.2016 г. на директора на ГДНП, изм. и доп., документи за заверка се приемат със заявление по образец. Заявлението се попълва и подписва лично от вносителя.

  Към заявлението се прилага квитанция (вносна бележка или платежно нареждане) за внесена държавна такса, определена в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, Раздел Х (обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.)   В платежния документ като задължено лице се изписват имената на лицето, на чието име е издаден документа, за който се иска заверка. Допуска се представяне на платежния документ при получаването на готовия заверен документ.

   

 2. Банковата сметка на ГДНП за внасяне на таксите за заверка е :

            БНБ

               IBAN:   BG 69 BNBG 9661 3100 1544 01

               BIС Code:    BNBGBGSD

   

  2.1. Такси за „Бърза” услуга, изпълнима до изтичане на третия работен ден от датата на подаване на заявлението, съгласно чл. 59 от Тарифа № 4 (Нов - обн. ДВ, бр. 75 от 2007 г.):

  -  за първа страница - 4 лева;

  -  за всяка следваща страница - 2 лева.

   

  2.2. Такси за „Обикновена” услуга, изпълнима след третия работен ден от датата на подаване на заявлението, съгласно чл. 58 от Тарифа № 4 (Нов - обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.):

  -  за първа страница - 2 лева;

  -  за всяка следваща страница - 1 лев.

   

  2.3. Плащането по банковата сметка на ГДНП може да се извърши на място чрез ПОС-терминално устройство.

   

 3. Приемането на заявленията с приложените към тях документи за заверка се извършва всеки работен ден на пропуски на Вход № 3 - Вход за граждани, на Главна дирекция “Национална полиция“, на адрес: 1715, гр. София, бул. „Александър Малинов”№ 1, за времето от 08,30 ч. до 17,30 ч.

 

4. Заверените документи се предават срещу подпис на вносителя на лицето, на чието име са издадени, или на посочено в заявлението/упълномощено лице.

При представяне на платежни нареждания извършени чрез Интернет електронно банкиране, лицето което получава заверения документ изписва дата, име, фамилия и полага подпис на платежния документ, за да удостовери предоставянето му.