МВР

ГД "Национална полиция"

 

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Вътрешни правила.pdf

Приложение 1 единен регистър на скл.договори за оп.pdf

Приложение 2 регистрирани стартирани процедури.pdf

Приложение 3 план график.pdf

Приложение 4 контролен лист движение.pdf

Приложение 5.1. Бланка заповед контрол услуги и достъпи.pdf

Приложение 5.2. Бланка заповед контрол .pdf

 

 

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за контрол на изпълнението на сключените договори и поддържане на профила на купувача в Главна дирекция "Национална полиция"

 

 

ЗАПОВЕД рег. № 3286з-933/16.09.2015 г. относно изменение и допълнение на Заповед № 11938з-1039/02.06.2015 г. за приемане на Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за контрол на изпълнението на сключените договори и поддържане на профила на купувача в Главна дирекция "Национална полиция"