МВР

ГД "Национална полиция"

 

Функции на ръководството на ГДНП

 

ГДНП се ръководи от директор, който:

- осъществява общото и непосредственото  ръководство на главната дирекция, като ръководи, планира, организира и отговоря за дейността й;

 

- изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;

 

- организира и отговаря за ползването на автоматизираните информацоинни фондове, изгражда и управлява неавтоматизираните информацоинни фондове в главната дирекция;

 

- управлява човешките ресурси в главната дирекция;

 

- осъществява оперативното взаимодействие на главната дирекция с други структури на МВР, други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;

 

- осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;

 

- отговаря за управлението на предоставените на главната дирекция имоти и вещи - държавна собственост;

 

- налага административни наказания и прилага принудителни админинистративни мерки в предвидените от закон случаи;

 

- представлява юридическото лице;

 

- управлява бюджета на главната дирекция и организира, ръководи и отговаря за финансовото и материално-техническото й осигуряване;

При изпълнение на функциите си директора на ГДНП се подпомага от заместник-директори.

Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.