МВР

ГД "Национална полиция"

 

Закони

 

 • Закон за МВР (PDF)

 • Закон за защита при бедствия (PDF)

 • Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (PDF)

 • Закон за българските лични документи  (PDF)

 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (PDF)

 • Закон за движението по пътищата (PDF)

 • Закон за чужденците в Република България (PDF)

 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБългария на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства (PDF)

 • Закон за защита на класифицираната информация (PDF)

 • Закон за убежището и бежанците (PDF)


 • Закон за защита на личните данни (PDF)


 • Закон за отнемане в полза на държавата, на незаконно придобито имущество (PDF)

 • Закон за частната охранителна дейност  (PDF)

 • Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (PDF)

 • Закон за специалните разузнавателни средства (PDF)
 •