МВР

ГД "Национална полиция"

 

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица