МВР

ГД "Национална полиция"

 

Обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни номера на МПС, преминаващи през зони за контрол"

 

Протоколи за върнати гаранции

СЪОБЩЕНИЕ:

От 17.06.2015 г. на участниците в процедурата ще бъдат освобождавани гаранциите за участие. Същите могат да бъдат получени в сектор "ФСО"-ГДНП, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1

16.06.2015 г.

Документация за участие (rar)

Решение за откриване

Обявление

Решение за промяна

Заповед за Комисия за отваряне и разглеждане на офертите

Протокол № 1 от работата на комисията

29.04.2015г.

Протокол 2 по чл. 72 от ЗОП

03.06.2015 г.

Решение за прекратяване на ОП

04.06.2015 г.

Отговори на въпроси:

Отговор 1

Отговор 2

Отговор 3

Отговор 4

Отговор 5

Отговор 6

Отговор 7

Отговор 8

Отговор 9

Отговор 10

Отговор 11

Отговор 12

Отговор 13

Отговор 14

Отговор 15

Програма за посещение на обектите

Допълнително съобщение!

Предвид приложената програма за посещение, огледът на обектите за контрол ще бъде на 11.03. 2015 г. и 12.03.2015 г.

 

НОВО СЪОБЩЕНИЕ!

За допълнителен оглед на обектите за контрол, Главна дирекция "Национална полиция" организира посещение на потенциални изпълнители на поръчката по места в предвидените обекти за разполагане на оборудването.

Дата на посещението - 11.03.2015 г., тръгване от сградата на Главна дирекция "Национална полиция" в 10:00 часа.

За контакт: Диана Тодорова - 02/9828592

СЪОБЩЕНИЕ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ §79, АЛ. 1 ОТ ПЗР НАЗИД НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОБНАРОДВАН В ДВ, БР. 14/20.02.2015 Г. СЪЗДАДЕНАТА С ТОЗИ ЗАКОН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" Е ПРАВОПРИЕМНИК НА АКТИВИТЕ, ПАСИВИТЕ, ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И АРХИВНИЯ ФОНД НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ" И НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ".

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРЕДСТОИ РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ В АГЕНЦИЯТА ЦА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.27А, АЛ.8, Т.1 ОТ ЗОП.

 СЪОБЩЕНИЕ!

За оглед на обектите и точките за контрол, Главна дирекция „Криминална полиция” организира едновременно посещение на потенциалните изпълнители по места (site survey) в предвидените обекти за разполагане на оборудването.

Датата на която ще се състои огледа е 05.02.2015 г. , като началното място за потегляне е от бул. „Александър Малинов” №1 (пред сградата на Главна дирекция „Криминална полиция”), в 10:00 часа.

За допълнителни въпроси относно организацията на огледа и потвърждаване на участието в него от страна на потенциални изпълнители, моля, в срок до 03.02.2015 г. да се свържат на тел. 02/982 8592 с лицето за контакт: г-жа Диана Тодорова.