МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0002 Публично състезание: Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда и сграда (учебно-битов корпус) в база гр. Берковица

15 май 2019

ВЪЗЛОЖЕНА


    СЪОБЩЕНИЕ
    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30        часа, на адрес: гр. Берковица, ул. "Александровска" № 64. 
     
   ВАЖНО:  
    В изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прогнозната стойност на настоящата         обществена поръчка е изчислена съобразно пазарната стойност на предстоящите     за възлагане дейности  в резултат на пазарни проучвания. В хода на пазарните       проучвания е използван Справочник за цените в строителството брой 4/2018 г. от       изследване на пазара от строително консултантска дейност -СЕК. Справочникът       фиксира средни цени в края на изминалото тримесечие, при унифицирани условия.     За строително-ремонтни дейности неотразени в Справочника, са използвани данни     от интернет мрежата.    
    Цените на строително-ремонтните дейности в Справочник за цените в      строителството брой 4/2018 г. са без печалба на строителя и без ДДС.
     
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,25MB) - 15 май 2019 15:33
Обявление за поръчка   (pdf - 8,44MB) - 15 май 2019 15:33
Техническа спецификация - Приложение 1   (pdf - 4,37MB) - 15 май 2019 15:34
Методика за определяне на комплексната оценка - Приложение 2   (pdf - 1,96MB) - 15 май 2019 15:35
Документация за обществена поръчка   (pdf - 12,37MB) - 15 май 2019 15:35
Образец на техническо предложение   (doc - 191,00KB) - 15 май 2019 15:36
Образец на ценово предложение   (xls - 59,00KB) - 15 май 2019 15:36
Образци на документи   (docx - 33,00KB) - 15 май 2019 15:37
Единен Електронен Документ за Обществени поръчки (ЕЕДОП) -ESPD-BG1   (doc - 209,00KB) - 15 май 2019 16:53
Разяснения по условията на процедурата   (pdf - 986,00KB) - 03 юни 2019 13:51
Протокол № 1   (pdf - 4,79MB) - 18 юни 2019 10:38
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 601,00KB) - 01 юли 2019 10:56
Протокол № 2   (pdf - 5,60MB) - 17 юли 2019 12:20
Протокол № 3   (pdf - 2,68MB) - 17 юли 2019 12:21
Протокол утвърден от възложителя   (pdf - 12,04MB) - 17 юли 2019 12:22
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 2,76MB) - 17 юли 2019 12:23
Проект на договор за обществена поръчка   (pdf - 13,62MB) - 31 юли 2019 14:54
Договор за обществена поръчка   (pdf - 32,61MB) - 19 авг 2019 10:56
Обявление за възложена поръчка   (pdf - 5,08MB) - 19 авг 2019 10:58
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)   (pdf - 2,30MB) - 25 окт 2019 14:28

 27 ноември 2019 | 13:23