МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0001 „Синхронизиране и разширяване на изградената Интегрирана система за мобилно видеонаблюдение на 300 полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция“ при осъществяване на патрулно-постова дейност“

05 мар 2019

по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 - 2020 г. на тема „Намаляване нивото на корупция сред патрулната и пътна полиция чрез въвеждане на видеонаблюдение в полицейските автомобили“, включваща следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Доставка, инсталация, монтаж и въвеждане в редовна експлоатация на Интегрирана система за мобилно видеонаблюдение на 300 броя полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция““

- Обособена позиция № 2: „Доставка, инсталация и монтаж на таблетни устройства в 300 броя полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция““

- Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на мобилни принтери (монтирани в 300 полицейски автомобили за нуждите на „Охранителна полиция“)“

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 28.02.2019 г.

Решение за откриване на процедура  05.03.2019 г.
Обявление за поръчка 05.03.2019 г.
Документация за обществена поръчка. Образци на документи 05.03.2019 г.
Образец №2 ЕЕДОП 05.03.2019 г.
Приложение №1 Техническа спецификация по обособена позиция 1 05.03.2019 г.
Приложение №2 Техническа спецификация по обособена позиция 2 05.03.2019 г.
Приложение №3 Техническа спецификация по обособена позиция 3 05.03.2019 г.
Приложение №4 Методика за определяне на комплексна оценка на оферта по обособена позиция 1 05.03.2019 г.
Приложение №5 Списък с адреси 05.03.2019 г.
Проект на договор по обособена позиция 1 05.03.2019 г.
Проект на договор по обособена позиция 2 05.03.2019 г.
Проект на договор по обособена позиция 3 05.03.2019 г.
Разяснение 1  20.03.2019 г.
Разяснение 2  20.03.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 25.03.2019 г.
Разяснение 3  26.03.2019 г.
Разяснение 4  01.04.2019 г.

Прикачени документи Протокол № 1   (pdf - 2,99MB) - 10 май 2019 16:07
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения   (pdf - 680,00KB) - 05 юни 2019 09:22
Протокол № 2   (pdf - 2,52MB) - 21 юни 2019 15:12
Протокол № 3   (pdf - 2,19MB) - 21 юни 2019 15:13
Доклад   (pdf - 4,95MB) - 21 юни 2019 15:15
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 835,00KB) - 21 юни 2019 15:16

 21 юни 2019 | 15:16