МВР

ГД "Национална полиция"

 

05070-2019-0005 Открита процедура „Доставка на офис техника за нуждите на Главна дирекция „Национална полиция““, финансирана от непреките разходи по проекти в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

20 юни 2019

включваща следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Доставка на офис техника (компютри – 13 бр., мултифункционални устройства 6 бр.)“, финансирана от непреките разходи по Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

- Обособена позиция № 2: „Доставка на офис техника (компютри – 206 бр., преносими компютри 3 бр., мултифункционални устройства 3 бр.)“, финансирана от непреките разходи по проект по Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/ EMAS/0046 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 18.06.2019 г.
Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 1,55MB) - 20 юни 2019 14:27
Обявление за поръчка   (pdf - 4,27MB) - 20 юни 2019 14:27
Документация за обществена поръчка. Образци на документи   (doc - 301,00KB) - 20 юни 2019 14:28
espd-request Образец № 2 ЕЕДОП   (zip - 86,00KB) - 20 юни 2019 14:28
Приложение №1 Техническа спецификация по позиция 1 офис техника   (docx - 30,00KB) - 20 юни 2019 14:29
Приложение №2 Техническа спецификация по позиция 2 офис техника   (docx - 37,00KB) - 20 юни 2019 14:30
Приложение №3 Методика за определяне на комплексна оценка на оферта по обособена позиция 1 и 2   (docx - 25,00KB) - 20 юни 2019 14:31
Образец №5.1 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 1 офис техника   (docx - 32,00KB) - 20 юни 2019 14:54
Образец №5.2 Предложение за изпълнение на поръчката по позиция 2 офис техника   (docx - 35,00KB) - 20 юни 2019 14:54
Приложение №6 Проект на договор по обособена позиция 1   (docx - 169,00KB) - 20 юни 2019 14:55
Приложение №7 Проект на договор по обособена позиция 2   (docx - 169,00KB) - 20 юни 2019 14:56
Разяснение   (pdf - 312,00KB) - 04 юли 2019 11:40
Разяснение   (pdf - 1,86MB) - 12 юли 2019 17:26
Разяснение   (pdf - 695,00KB) - 12 юли 2019 17:29
Разяснение   (pdf - 343,00KB) - 16 юли 2019 14:05
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   (pdf - 1,10MB) - 18 юли 2019 14:18
Решение за прекратяване на процедурата   (pdf - 1 005,00KB) - 26 авг 2019 17:17
Обявление за възложена поръчка. Информация за прекратяване на поръчката.   (pdf - 3,66MB) - 16 сеп 2019 10:51

 16 септември 2019 | 10:51