МВР

Дирекция "БДС"

 

Най-често срещани въпроси и отговори

Може ли да се подаде заявление за издаване на документ за самоличност по електронен път?

Граждани, които притежават валиден електронен подпис, имат издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронно заявление и са снети необходимите биометричните данни; могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.

Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?

   Да, но е необходимо в тридневен срок да представите необходимите документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.

   Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН), имена и/или месторождение с данните в НАИФ "НРБЛД".

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

   Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

В кои случаи се подменя личната карта?

   След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

Кога се издава първата лична карта?

   Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

    Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

Връща ли се изтекъл документ?

   Да!

   Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

   Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

   Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

   Бърза поръчка за три работни дни.

   Експресна поръчка до 8 работни часа.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?

   Не е необходимо!

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

   При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (РУ по постоянен адрес).

   Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

   В 30-дневен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

   Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

   Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.