МВР

Дирекция "БДС"

 


    Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на паспорт на български граждани - уникален идентификатор в Регистъра на услугите 1074


Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 38 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 18а от Закона за българските лични документи; чл. 22, ал. 3 от Правилника за издаване на българските лични документи.


Орган, който предоставя административната услуга

Паспорт се издава и подменя от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи, по постоянния адрес на лицето, или от дирекция „Български документи за самоличност“.

Център за административно обслужване

Адрес: град София, бул. Княгиня Мария Луиза № 48.

Електронен адрес: [email protected]

Телефон за връзка: 982-39-94

Работно време:  От 8.30 ч. до 17.30 ч., от понеделник до петък.

Образeц на формуляра за предоставяне на административната услуга –  предоставя се от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Когато услугата се заявява чрез портала за електронни услуги на МВР електронния формуляр се предоставя онлайн.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Всеки български гражданин има право на документ за самоличност, включително на паспорт. Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години. По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане срока му на валидност.

Издаване и подмяна на паспорт в Република България.

За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или дирекция или районното управление към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на звеното "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на паспорт се представят/прилагат:

документ за платена държавна такса;

- удостоверение за раждане (за лица до 18 г. възраст), копие от което се прилага към заявлението – за първи паспорт и в случай че лицето има издаден паспорт и той е с изтекъл срок на валидност;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване – когато е приложимо.

За подмяна на паспорт се представят:

- предходен паспорт (в случай че има издаден такъв;  при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - връща се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

- родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

- лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

- препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Срокове за издаване/предоставяне на паспорт:

 • обикновена услуга - до 30 календарни дни;
 • бърза услуга - до 3 работни дни;
 • експресна услуга - до 8 работни часа.

  Когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 45 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 30 дни.

  Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

  Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

  Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“. Искането за издаване на паспорт се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на паспорт. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на паспорт. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

  Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на паспорт са както тези, които се изискват при подаване на заявление за паспорт в Република България.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има, предоставя се от служителя на гише, извършващ административното обслужване. Отпечатан по-долу.

  Начини на заявяване на услугата

  Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

  Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

  Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

  Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

  Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР – https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Когато заявление за паспорт се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

 • да е български гражданин, навършил 18 години;
 • да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;
 • да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;
 • да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;
 • да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;
 • да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Предоставяне на услугата по електронен път:

Лицата, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за издаване на паспорти.

Ниво на предоставяне на услугата – 3: заявяване на услугата по електронен път - електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите, извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане.

Интернет адрес, на който се намира формуляра за заявяване на услугата – Портал за електронни административни услуги на МВР, на интернет адрес – https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index;

Интернет адрес за служебно заявяване – не е относимо за услугата.

Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена – първична.

Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – електронната идентификация се осъществява чрез                квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа

Паспортът се издава със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издава паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

 

  

ТаксиПАСПОРТ

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ –

чл. 32, т. 1,

б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто


3 лв.


6 лв.


15 лв.

 

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи (БЛД) са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Начини на плащане:

 • по банков път - квитанцията за платена такса следва да е поименна.
  С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. 
 • плащане чрез Интернет - чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметка на ДБДС - IBAN-BG71 BNBG 9661 3000 1462 01; BIC на БНБ - BNBGBGSD. Представя се (прилага се към заявлението) разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане,който може и да не е заверен от съответната банка.
 • чрез "Български пощи" ЕАД - пощенски паричен превод по банковата сметка на ДБДС - IBAN-BG71 BNBG 9661 3000 1462 01; BIC на БНБ - BNBGBGSD. Представя се (прилага се към заявлението) поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.
 • чрез картово разплащане - картово разплащане (български и чуждестранни банкови карти) чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ.
 • в брой – на каса във финансовото звено, обслужващо дирекцията

При заявяване на услугата по електронен път плащането се извършва онлайн, след индикация от системата.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата

Издаденият паспорт се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на паспорт:

Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Паспорт, издаден по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“ след заявяване на това обстоятелство. 

Когато заявлението е подадено по електронен път, паспортът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия паспорт заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новия паспорт заявителят е длъжен да върне предходния.

Издаден паспорт по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.