МВР

Дирекция "БДС"

 

Функции

     Дирекция "Български документи за самоличност" (ДБДС) е структура на МВР, която съгласно чл. 83 от Правилника за устройството и дейността на МВР осъществява дейности, свързани с българските лични документи:

1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени  български  лични документи при условия и по ред, определени със закон;

2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;

3. 
съгласува издаването на временни паспорти от Министерството на външните работи по отношение самоличността на български граждани, подали заявления в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични документи;

4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;

5. въвежда в информационен фонд забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;

6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;

7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;

8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) по направление на дейност;

9. извършва разработване, предпечатна подготовка и изработва защитени документи, печати и щемпели;

10. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол за дейностите по т. 1 - 8, включително по тези, свързани с издаването на български лични документи по заявления, подадени по електронен път в областните дирекции;

11. издава български лични документи по заявления, които са приети в дипломатически или консулски представителства на Република България в чужбина, включително предоставя становища относно приложени чуждестранни актове по отношение на възможността за осъществяване на административната услуга..