МВР

Дирекция "БДС"

 


Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

 

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация – уникален идентификатор в Регистъра на услугите 673

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 70 от Закона за българските лични документи; чл. 54 във връзка с чл. 53 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“.

Център за административно обслужване

Адрес: град София, бул. Княгиня Мария Луиза № 48.

Електронен адрес: [email protected]

Телефон за връзка: 982-39-94

Работно време:  От 8.30 ч. до 17.30 ч., от понеделник до петък.

Образeц на формуляра за предоставяне на административната услуга –  предоставя се от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Когато услугата се заявява чрез портала за електронни услуги на МВР електронния формуляр се предоставя онлайн.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР се извършва от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Заявлението може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР по постоянен или настоящ адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път, чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Към заявлението се прилагат/представят:

 • документ за самоличност;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.
 • документ за платена държавна такса.

  Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – заявление – бланка, която се предоставя от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“, или заявление - свободен текст. Образецът е отпечатан по-долу.

  Начини на заявяване на услугата

  Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

  Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт.

  При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност.

  Предоставяне на услугата по електронен път:

  Лицата, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските лични документи.

  Ниво на предоставяне на услугата – 4: заявяване и получаване на услугата изцяло по електронен път - електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите, извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане.

  Интернет адрес, на който се намира формуляра за заявяване на услугата – Портал за електронни административни услуги на МВР, на интернет адрес – https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

  Интернет адрес за служебно заявяване – не е относимо за услугата.

  Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена – първична.

  Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – електронната идентификация се осъществява чрез  квалифициран електронен подпис.

  Условия за получателя на услугата:

  - да е български гражданин;

  - да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България;
                    - да притежава български лични документи;

  - да не е под запрещение.

  При липса на някои от изброените условия - услугата не се предоставя.

  Когато заявлението се подава по електронен път е необходимо заявителят да приложи сканиран образ на следните документи:

 • лична карта;
 • акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица - когато е приложимо;
 • нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.

  Срок на действие на документа

  Няма определен срок на действие на документа.

  Такси

  Чл. 41, ал. 1 и 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

  При подаване на писменото искане, заявителят прилага документ за платена  държавна такса (издаден на името, за когото ще са данните) по раздел 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. 

 • Обикновена услуга

Такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв. при подаване на писмено искане за предоставяне на информацията  и такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв. при издаване на документа, удостоверяващ данните.

 • Бърза услуга – няма;
 • Експресна услуга – няма.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация, са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Начини на плащане:

 • по банков път - квитанцията за платена такса следва да е поименна.
  С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. 
 • плащане чрез Интернет - чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметка на ДБДС - IBAN-BG71 BNBG 9661 3000 1462 01; BIC на БНБ - BNBGBGSD. Представя се (прилага се към заявлението) разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане,който може и да не е заверен от съответната банка.
 • чрез "Български пощи" ЕАД - пощенски паричен превод по банковата сметка на ДБДС - IBAN-BG71 BNBG 9661 3000 1462 01; BIC на БНБ - BNBGBGSD. Представя се (прилага се към заявлението) поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.
 • чрез картово разплащане - картово разплащане (български и чуждестранни банкови карти) чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ;
 • в брой – на каса във финансовото звено, обслужващо дирекцията

При заявяване на услугата по електронен път плащането се извършва онлайн, след индикация от системата.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в Закона за българските лични документи може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]

Начини на получаване на резултата от услугата

Данните се предоставят в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.

Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

В заявление, подадено по електронен път, лицето посочва районно управление на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“, където да получи издаденото удостоверение.

Когато заявлението е подадено по електронен път, издаденото на хартиен носител удостоверение се получава само лично, в посоченото от него звено "Български документи за самоличност", като при получаването заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението.