МВР

ГД "Национална полиция"

 

19 апр 2019

Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

Глобите по Закона за движението по пътищата се заплащат САМО по сметката, посочена в електронния фиш, наказателното постановление или фиша. Не се допуска заплащане на глоба чрез пари в брой на мястото на извършването на нарушението или проверката. Ако глобата по фиш или наказателно постановление е за извършено нарушение преди 2019 г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверете коя е актуалната към момента банкова сметка, по която трябва да преведете дължимата сума.

Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на интернет страницата на Пътна полиция, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“.

Глобите може да се заплатят по един от следните начини:

 • чрез Портала за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи (онлайн), който може да отворите тук;
 • чрез терминално устройство ПОС в структура на МВР. Списъкът на структурите на МВР, в които има ПОС може да видите тук, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на МВР“;
 • в банка;
 • чрез пощенски запис;
 • чрез интернет банкиране;
 • чрез каси за парични преводи;
 • чрез КЕШ-терминали.

  Отразяването на плащането на глобата в системата на МВР е автоматизиран процес. Ако е допусната грешка при налагането на превода за глобата, този процес не се активизира и глобата остава в системата като неплатена. Тези грешки се отстраняват чрез разглеждането на всеки отделен случай след проверка за реално постъпили средства и други данни за превода, които да потвърдят, че той се отнася за конкретното задължение.

  Законът за движението по пътищата дава възможност на собственика или на този, на когото е предоставено моторното превозно средство, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш (серия „К“ за скорост) да заплати глобата или да предостави данни за извършителя на нарушението. Данните за извършителя на нарушението и копие от неговото свидетелство за управление на МПС се предоставят в съответната структура на МВР, издала електронния фиш, чрез писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата. В тези случаи на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

  Най-често допусканите грешки при плащане на електронен фиш, фиш или наказателно постановление са:

 • неправилно посочено име на задължено лице. ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ е това, посочено в електронния фиш, фиша или наказателното постановление, а не това, което превежда средствата по глобата;
 • неправилно изписани имена на задълженото лице. Имената трябва да се изписват на официалния за страната език чрез използване на символи от официалната азбука, т.е. на български език на кирилица. Изключения се допускат само за чужди граждани, като при тях в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета трябва да се попълнят имената със символите, използвани в електронния фиш, фиша, наказателното постановление;
 • неправилно посочен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК). Ако в електронния фиш е посочено ЕГН на задълженото лице, то в платежния документ трябва да се посочи ЕГН. Съответно ако в електронния фиш е посочено ЕИК, то в платежния документ трябва да се посочи ЕИК;
 • независимо, че собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, е подал писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, се извършва заплащане на глобата. След подаването на писмена декларация в законово установения 14-дневен срок от получаването на електронния фиш глобата не е дължима за собственика на МПС. Тя ще бъде дължима за посоченото в писмената декларация лице, след като издаденият на негово име нов електронен фиш му бъде връчен. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;
 • независимо, че е подадена писмена декларация на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за движението по пътищата за анулиране на първоначално издадения електронен фиш, собственикът на МПС предоставя електронния фиш на реалния извършител и той заплаща глобата, а не изчаква издаването и връчването на новия електронен фиш. Най-често описаната грешка се допуска от физическите (ЕТ) и юридическите лица;

  ЗАБЕЛЕЖКА: За описаните два случая е важно да се има предвид, че заплащането на електронен фиш, за който е подадена писмена декларация за анулирането му, създава проблеми както за собственика на МПС, с което е извършено нарушението, така и за реалния извършител на нарушението, а така също и за органите на МВР, които трябва да анулират единия и да издадат другия електронен фиш!

  - липса на серия на фиша или на електронния фиш. Те задължително имат серия, която трябва да се изпише в преводното нареждане/вносната бележка за плащане от/към бюджета;

 • липса на номер на фиша, електронния фиш или наказателното постановление. Често се изписват словесни изрази, в които липсва информация за конкретното задължение или серията и номерът са изписани последни и попадат извън максимално позволения брой знаци на съответния банков ред в преводното нареждане;
 • вместо номер на наказателното постановление се изписва номер на акта за установяване на административното нарушение или номер на автомобила, с който е извършено нарушението;
 • сумата за глобата е неточна;
 • сумата е платена в 70% от размера извън определения в чл. 189, ал. 9 на Закона за движението по пътищата срок. С 30% отстъпка може да се заплати САМО електронен фиш (серия „К“ за нарушение на скоростния режим) в определения от закона срок. За фишове и наказателни постановления отстъпка при плащането на глобата няма;
 • посочената банкова сметка е неправилна. Глобите по електронен фиш за нарушение на скоростта (серия „К“) се плащат по сметка, различна от сметката за фиш и наказателно постановление и от сметката за глоби по Кодекса за застраховането;
 • плащане на две и повече глоби с едно платежно нареждане. Недопустимо е плащането на електронен фиш и наказателно постановление, например, с едно платежно нареждане, както и по една и съща банкова сметка;
 • технически грешки, допуснати при изписването на име, ЕГН (ЕИК или ЛНЧ), номер на документ, и др.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Пътна полиция, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“.

Започна кампанията "Виждам те. Виждаш ме", целяща намаляване на инцидентите между велосипедисти и камиони

Деца от 51 СУ „Елисавета Багряна“ от столицата се поставиха на мястото на водача на камион, за да научат чрез неговия поглед как да се пазят от тежките пътни превозни средства на пътя, когато сами те са на велосипед. Това е част от започналата днес кампания „Виждам те, виждаш ме“, която е на Volvo truck и партньор в нея е отдел „Пътна полиция“, ГДНП. Учениците бяха запознати със спецификите на движението на камионите на пътя, кои са основните рискови ситуации и как могат да ги избегнат. Децата се качиха и в кабината на истински камион, за да могат да видят къде са “мъртвите точки”, в които шофьорът не може да ги види в огледалата. Пред тях бе акцентирано, че най-добрият подход, когато искат да пресекат улицата, било пеш или на велосипед, а по нея се движи камион, е да осъществят задължително визуален контакт с водача му.

„Днешният урок е, за да се научите да заставате от страната на другите и по този начин да изградите умения да се пазите по-добре. Днес ще научите, че не във всяка ситуация шофьорите на камиони виждат велосипедистите, пешеходците и други участници в движението по пътищата, защото има и „мъртви зони“. Гледайки от кабината на шофьора и използвайки огледалата, ще видите онова, което досега не сте забелязвали. Запомнете, че на пътното платно има място за всички, но тези места са определени и всеки трябва да се движи там, където му е разрешено“, обясни смисълът на кампанията инспектор Мария Ботева от отдел „Пътна полиция“, ГДНП.  Тя припомни, че велосипедистите до 12 години трябва да се движат по тротоарите, а не по платното за движение, освен ако не са с придружител над 16 години. Но мястото на велосипедиста над 12 години е вдясно на платното за движение, а ако иска да се движи по тротоара или пешеходната пътека, той трябва да слезе от колелото и да го бута.

“Виждам те. Виждаш ме.” е международна образователна кампания, разработена от Volvo Trucks, която се провежда вече в над 20 държави по света. “Програмата е част от цялостната политика на компанията за намаляване на индидентите на пътя. Съвременните технологии, системите за активна и пасивна безопасност в автомобилите могат да помогнат много. Но според официалната статистиката на глобално ниво 90% от катастрофите се дължат на човешка грешка. Затова вярваме, че повишаването на информираността и обученията на различните групи участници в движението по пътищата е изключиелно важно”, обясни Карин Йохансон, Управител на Волво Груп България. Според управителя на партниращата логистична компания Транспрес, Веселин Стоянов, безопасното движение е споделена отговорност и подобен вид инициативи, в които участват бизнесът, образователните институции, контролните органи и обществото, ще помогнат кръгът да бъде затворен и жертвите на пътя на намалеят.

Кампанията ще продължи поетапно и в други градове на България. За да може да се отговори на интереса, в рамките на проекта се търсят шофьори на камиони, които да станат доброволци-обучители.

 

19 апр 2019

Няма по-достоен отговор за работата на институциите от резултатите, които те показват

Премиерът Бойко Борисов благодари на служителите, участвали в операциите по задържане на организирана престъпна група, занимавала се с телефонни измами, на ОДМВР-Смолян, Ловеч и СДВР за задържани извършители на тежки криминални престъпления

В рамките на национално съвещание на  ръководството на МВР, което се провежда в ГД „Национална полиция“, бяха представени презентации от последните успешни реализации за противодействие на  престъпления, свързани с телефонните измами, както и с трафика на наркотици. На първия панел от работния формат присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, неговият заместник Иван Гешев, директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов, председателят на ДАНС Димитър Георгиев. 

Тези операции не можеха да се случат без активното и изключително добро  взаимодействие между институциите, заяви заместник – главният прокурор Иван Гешев. Той подчерта важната роля на правоохранителните органи на Румъния и Евроджъст, с помощта на които бе идентифицирана и задържана организираната група за телефонни измами. Гешев уточни, че е предприет различен подход на работа в противодействието на този вид престъпления, с който се цели  обхващане на цялата престъпна структура от най-ниското до най-високото ниво. Съзнавайки огромната социална цена, която плащат жертвите на телефонни измами, прокуратурата насочи  усилията си и към превантивни действия, заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Той  обясни, че с безвъзмездната помощ на трите национални телевизии са изготвени два клипа на тази тематика, които бяха представени пред  участниците на съвещанието.

Задържаното голямо количество наркотици също доказва не само постигнатото добро взаимодействие между институциите, но и професионализма на ГДБОП, Агенция „Митници“ и Прокуратурата – операциите бяха проведени при строга конфиденциалност, бе уточнено по време на презентацията.

Няма по-достоен отговор за работата на институциите от резултатите, които показвате, заяви премиерът Бойко Борисов, който се обърна с благодарност и към служителите на ОДМВР-Смолян, Ловеч и СДВР, работили усилено за установяването и задържането на извършителите на тежки криминални престъпления. Свършихте изключително добра работа, продължавайте да работите на пълни обороти, с тези думи министър-председателят се обърна към ръководния състав на МВР.

19 апр 2019

Организирана престъпна група за телефонни измами бе задържана при мащабна акция на МВР и Специализираната прокуратура

В полицейските действия се включиха служители на правоохранителните органи на Румъния и Евроджъст

Днес се проведе операция под надзора на Специализираната прокуратура срещу може би най-голямата организирана престъпна група за „ало измами“ на територията на София, Велико Търново и Румъния. В хода на действията бяха задържани 5 лица от България – „мулета“, в Румъния – още  6 човека от най-високото йерархично ниво на групата, включително и ръководителят, както и над 23-ма  „въртачи“, които постоянно набират различни телефонни номера на територията на България. Те са от ниските нива на групата, за които ще ни е необходимо време за да съберем доказателства, след получаването на съответните веществени доказателства, иззети от румънските колеги, съобщи заместник главният прокурор Иван Гешев. „Благодаря на колегите от Специализираната прокуратура, от ГД „Национална полиция“, ОДМВР-Велико Търново, на Бюрото за защита към главния прокурор и най-много на румънските ни партньори, румънската прокуратурата, която се занимава с организирана престъпност, на Евроджъст, съдействали за бързината на разследването, румънското бюро на европейския съдебен орган, от които получихме изключително съдействие, както на Центъра по правоприлагане в Югоизточна Европа“.

След анализ, извършен от правителството, главния прокурор и МВР в лицето на вътрешния министър, ми бе възложено да се повиши ефективността на работата срещу т.н. ало-измами. Досега работата беше сегментирана по отделни случаи, свързани повече с нивото на т.н. мулета, задържани на територията на цялата страна. Поставена бе задача да се насочим към цялото йерархично ниво и всички участници, за които тези измами са професия. Голяма част от задържаните са български граждани от ромски произход. Те са добре интегрирани в обществото ни и това е видно от жилищата им и иззетите луксозни автомобили, с който разполагат. Този стандарт е завиден, но е укорим ако е постигнат, и най-вероятно е така, със спестени и откраднати пари и с пари от пенсиите на българските възрастни хора. Досега държавата беше в дълг на тези хора, институциите могат да направят много повече в тяхна полза. Това е първата група задържани по цялото ниво на йерархията и се надявам, при добра работа с МВР, в което съм сигурен, проблемът да не е в тези потресаващи размери, както бе досега, поясни заместник главният прокурор.

Главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов също благодари на всички  колеги от ГД „Национална полиция“, на Специализираната прокуратура, ОДМВР-Велико Търново в лицето на директора Димитър Машов, румънските партньори. Противодействието на телефонните измами бе една от първите ми поставени задачи като главен секретар на МВР. Направен бе анализ на всички досъдебни производства, обсъдихме задачите на работна среща  съвместно с ГДНП, работна среща със Специализираната прокуратура и заместник главния прокурор и предприехме мащабна операция, в която участваха над 150 служители - жандармеристи, оперативни работници, Бюрото по защита, групата за реагиране, тъй като, освен задържаните в Горна Оряховица, много задържани има и в съседна Румъния, за което благодаря на колегите че откликнаха и се включиха в разследването.  Към момента се работи с всички задържани,  изяснява се съпричастността им. След анализ на иззетите огромен брой доказателства, прокуратурата  ще  прецени на кои да бъде повдигнато обвинение. Задържаният организатор е български гражданин. Разследването стартира през 2017 година и започна от Велико Търново. След като мащабите излязоха от територията на ОДМВР,  случаят се пое от ГДНП, после се включиха и Специализираната прокуратура и румънските колеги. Според данните досега, измамите, извършени от тази група са за над  2 милиона лева.

Това е поминък за част от българското население. Към този момент смятаме, че имаме доказателства за посочената сума, но не можем да кажем какъв е точният брой на измамите за цялата им „професионална“ дейност. Към момента данните са за около 6 случая, вероятно към тях ще се прибавят още 6.  В Румъния са иззети стотици карти и румънски ваучери. Като цяло наблюденията ни са че в страната действат около 5-6 подобни групи. Задържаните са само български граждани – петима в България, общо около 30  - в Румъния, като високото ръководно ниво е от района на Горна Оряховица. Сред тях няма задържани в момент на извършване на  измама днес, но има документирани доказателства за извършени измами назад във времето, дори през миналата седмица. Сигурно е, че това не са единствените хора, които мамят по телефона, задържаните са само от една от групите. В процеса на разследване по досъдебното производство предстои проверка на имущественото им състояние и ако се съберат доказателства, предстои изясняване има ли състав на престъплението „пране на пари“, допълни Иван Гешев.

Още веднъж подчертавам: МВР и прокуратурата не искат пари за съдействие при залавяне на извършители на телефонни измами, заяви в заключение главният секретар на МВР.


18 апр 2019

Започват засилени проверки за неправоспособни водачи и за използването на обезопасителни средства

От утре до 24 април Пътна полиция ще осъществява засилен контрол на водачите на моторни превозни средства за употреба на алкохол, правоспособност и използването на обезопасителни средства.

Специален акцент ще бъде поставен към водачите на мотоциклети. При тях ще се следи за правоспособност, използването на обезопасителни средства от самите водачи и спътниците им и правилното поставяне на регистрационни табели. Според изискванията на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., регистрационните табели на мотоциклетите се поставят само отзад, но така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. Освен това при закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера (чл. 10, ал. 5 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г.).

При проверките на другите моторни превозни средства специално внимание ща се обръща и на правилното използване на обезопасителни средства при превоз на деца.

Успоредно с това ще има и засилени проверки за спазването на скоростните режими.

16 апр 2019