МВР

ОД Габрово

 

Миграция

 

    Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Дирекция “Миграция” е създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. в Министерство на вътрешните работи като фактическата си дейност започва на 26 февруари 2004 г. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които действат СДВР и ОДМВР, са обособени регионални сектори/групи “Миграция” с териториални компетенции, на които дирекцията осъществява методическо ръководство, помощ и контрол. Функционалната  компетентност на дирекция “Миграция” и териториалните структури, включва следните основни дейности:

- издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;

- продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;

- отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;

- анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;

- издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;

- осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;

дават становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;

- осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;

- Налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ.

Работно време на гишета за граждани

8.30 -12.00; 13.00 - 17.30ч.

тел. (066) 826 539


Началник група "Миграция"

тел. (066) 826 559

Приемни дни:

Вторник: 14-16 часа

Четвъртък: 14-16 часа

e-mail: [email protected]

www.mvr.bg/gabrovo

адрес: гр.Габрово, ул."Орловска" №50 (в сградата на ОДМВР)

Банкова сметка, по която се превеждат всички плащания за услуги извършвани от група "Миграция"

IBAN номер BG94STSA93003110012301
BIC код STSABGSF при банка ДСКА ЕАД           
Административни услуги

1781 Издаване разрешаване за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител
1781 ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO UNACCOMPANIED FOREIGNER UNDER 18 YEARS OF AGE
1551 Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член семеиство на граждани на ЕС
1551 ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO NON- EU CITIZEN FAMILY MEMBER
1544 Временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС
1544 ISSUANCE OF TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER ISSUED AND FAMILY MEMBERS
1403 Издаване документ за пребиваване „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС 
1323 ISSUANCE OF TEMPORARY IDENTITY CARD
1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци- временна карта на чужденец
1324 ISSUANCE OF INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON
1077 Разрешаване на постоянно пребиваване
1077 GRANTING PERMANENT RESIDENCE
1076 Възстановяване на дългосрочно пребиваване на чужденци
1076 RE-ACQUISITION OF LONG-TERM RESIDENCE
877 Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България
877 CERTIFICATION OF AN INVITATION - DECLARATION
870 Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на съюза
870 ISSUANCE OF RESIDENCE CARD OF EU FAMILY MEMBER EXERCISED RIGHT TO FREE MOVEMENT
864 Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденци
864 GRANTING OF LONG-TERM RESIDENCE
741 Предоставяне право на чужденците, които имат заслуги към република България
741 GRANTING OF RESIDENCE RIGHT WITHOUT GROUNDS UNDER THIS LAW
684 Извършване на адресна регистрация на чужди граждани
684 ADDRESS REGISTRATION
679 Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС
679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS
320 Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България
320 ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE PERMIT
253 Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство
253 ISSUANCE OF CERTIFYING DOCUMENT
238 Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци
238 GRANTING PROLONGED RESIDENCE

Разрешения и удостоверения за пребиваване
Издаване на лични документи
Други административни услуги