МВР

ОД Габрово

 

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20 ал. 3 от ЗОП