Р. България

МВР

 

За съвета

Вътрешноведомственият координационен съвет за борба с корупцията в министерството на вътрешните работи е консултативен орган към министъра на вътрешните работи за планиране, координиране, контрол, отчет и анализ на дейността по противодействие на корупцията в МВР.
Съветът се състои от председател, членове, и експерти, подпомагани от секретари.
Дейността на съвета е в насоки за:
1. Разработване мерки и проекти на стратегически и текущи управленски решения за противодействие на корупцията в МВР и предлагането им на министъра на вътрешните работи за утвърждаване;
2. Възлагане на разработване и обсъждане проекти на вътрешноведомствени нормативни актове и ръководни документи за борба с корупцията в МВР;
3. Обсъждане и приемане на отчети и анализи от структурите на МВР за дейността им в борбата с корупцията;
4. Анализиране състоянието на дейността по противодействие на корупцията в МВР;
5. Осъществяване координация и взаимодействие с Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и с международни партньори в тази област;
6. Други относими задачи, възложени от министъра на вътрешните работи